Zwroty | koreański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En términos generales, coincido con X porque...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Uno tiende a concordar con X ya que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Comprendo su planteamiento...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Coincido totalmente en que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Respaldo completamente la idea de que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Difiero completamente en relación a...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Me opongo firmemente a la idea de que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En contraste con..., ... muestra...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... en contraste con... es/son...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... es similar a... en lo referente a...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... y... difieren en relación a...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Podría decir que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
A mi parecer...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
En mi opinión...
제 생각에는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Desde mi punto de vista...
저의 관점에서는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Soy de la opinión de que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
A mi parecer... debido a que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Es cierto que..., pero...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Por el contrario,...
반대로, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Por una parte...
한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Por otra parte...
다른 한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A pesar de...
... 에도 불구하고, ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
A pesar de que...
... 한 사실에도 불구하고,
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Desde el punto de vista científico / histórico...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Cabe acotar...
부수적으로, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Además,...
게다가, ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt