Zwroty | japoński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En términos generales, coincido con X porque...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Uno tiende a concordar con X ya que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Comprendo su planteamiento...
言っていることはもっともだ。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Coincido totalmente en que...
・・・・に同意している。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Respaldo completamente la idea de que...
心から・・・・という意見を支持する。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Difiero completamente en relación a...
・・・・に強く反対である。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Me opongo firmemente a la idea de que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En contraste con..., ... muestra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... en contraste con... es/son...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... es similar a... en lo referente a...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... y... difieren en relación a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Podría decir que...
・・・・と言えるかもしれない。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
A mi parecer...
・・・・のように見受けられる。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
En mi opinión...
私の意見では、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Desde mi punto de vista...
私の見方だと、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Soy de la opinión de que...
私の意見としては、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
A mi parecer... debido a que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Es cierto que..., pero...
確かにそうだが、しかし・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Por el contrario,...
それどころか、・・・・
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Por una parte...
一方では・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Por otra parte...
しかしその一方で・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A pesar de...
・・・・にもかかわらず
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
A pesar de que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Desde el punto de vista científico / histórico...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Cabe acotar...
ちなみに、・・・・
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Además,...
その上・・・・
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt