Zwroty | polski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
W pełni się zgadzam z...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
....i...rożnią się pod względem...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Θα μπορούσα να πω ότι...
Powiedziałbym, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Μου φαίνεται ότι...
Wydaje mi się, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Κατά την γνώμη μου...
Moim zdaniem...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Κατά την δική μου άποψη...
Z mojego punktu widzenia...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Είμαι της γνώμης ότι...
Jestem zdania, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Βεβαίως..., αλλά...
Wprawdzie..., ale...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Αντιθέτως, ...
Przeciwnie, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Από τη μία...
Z jednej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Από την άλλη...
Z drugiej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Παρόλο που...
Pomimo/Wbrew...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Παρά το γεγονός ότι...
Pomimo faktu, że...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Παρεμπιπτόντως...
Nawiasem mówiąc, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Επιπροσθέτως...
Ponadto...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt