Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Θα μπορούσα να πω ότι...
Ik zou zeggen dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Μου φαίνεται ότι...
Het lijkt mij dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Κατά την γνώμη μου...
Naar mijn mening ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Κατά την δική μου άποψη...
Vanuit mijn standpunt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Είμαι της γνώμης ότι...
Ik ben van mening dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Βεβαίως..., αλλά...
Toegegeven ..., maar ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Αντιθέτως, ...
Integendeel, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Από τη μία...
Enerzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Από την άλλη...
Anderzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Παρόλο που...
Ondanks ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Παρά το γεγονός ότι...
Ondanks het feit dat ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Παρεμπιπτόντως...
Bijkomend ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Επιπροσθέτως...
Bovendien ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt