Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Θα μπορούσα να πω ότι...
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Μου φαίνεται ότι...
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Κατά την γνώμη μου...
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Κατά την δική μου άποψη...
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Είμαι της γνώμης ότι...
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Βεβαίως..., αλλά...
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Αντιθέτως, ...
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Από τη μία...
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Από την άλλη...
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Παρόλο που...
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Παρά το γεγονός ότι...
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Παρεμπιπτόντως...
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Επιπροσθέτως...
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt