Zwroty | duński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Jeg er stærkt uenig i at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
I modsætning til..., ...viser...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...i modsætning til... er...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...er lig... i forbindelse med
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...og... er forskellige med hensyn til...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Θα μπορούσα να πω ότι...
Jeg ville sige at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Μου φαίνεται ότι...
For mig virker det som om at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Κατά την γνώμη μου...
Efter min mening...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Κατά την δική μου άποψη...
Fra mit synspunkt...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Είμαι της γνώμης ότι...
Jeg er af den mening at...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Det er min opfattelse at... fordi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Βεβαίως..., αλλά...
Indrømmet..., men...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Selvom, ikke desto mindre...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Αντιθέτως, ...
Derimod,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Από τη μία...
På den ene side...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Από την άλλη...
På den anden side...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Παρόλο που...
På trods af...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Παρά το γεγονός ότι...
Til trods for det faktum at...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Videnskabeligt/historisk set...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Παρεμπιπτόντως...
I øvrigt...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Επιπροσθέτως...
Endvidere...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt