Zwroty | turecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
Demek istediğini anlıyorum.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
...'a tamamen katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
...'a karşın ...'daki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
Demek istediğim ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
Bana öyle görünüyor ki ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
Bence ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
Benim bakış açıma göre ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
... görüşündeyim.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
Bir açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
... olmasına rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
Antiparantez ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
Buna ilaveten ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt