Zwroty | koreański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
제 생각에는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
저의 관점에서는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
반대로, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
다른 한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
... 에도 불구하고, ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
... 한 사실에도 불구하고,
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
부수적으로, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
게다가, ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt