Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt