Zwroty | węgierski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Értem, amit mond.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
....-val/vel ellentétben, a .......
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
Azt mondanám, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Hozzátéve ...., de ....
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
Ezzel ellentétben ....
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
Másrészt viszont ....
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
Másrészt ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Tudományosan/történelmileg ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Mellékesen....
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Továbbá ....
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt