Zwroty | turecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Demek istediğini anlıyorum.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
...'a tamamen katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
...'a karşın ...'daki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
Demek istediğim ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
Bana öyle görünüyor ki ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
Bence ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
Benim bakış açıma göre ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
... görüşündeyim.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
İnancıma göre ... çünkü ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
Bir açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
... olmasına rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Antiparantez ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Buna ilaveten ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt