Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
Ik zou zeggen dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
Het lijkt mij dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
Naar mijn mening ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
Vanuit mijn standpunt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
Ik ben van mening dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Toegegeven ..., maar ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
Integendeel, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
Enerzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
Anderzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
Ondanks ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
Ondanks het feit dat ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Bijkomend ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Bovendien ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt