Zwroty | koreański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
.....라고 말하고 싶습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
제 생각에는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
저의 관점에서는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
반대로, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
다른 한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
... 에도 불구하고, ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
... 한 사실에도 불구하고,
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
부수적으로, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
게다가, ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt