Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt