Zwroty | czeski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
... na rozdíl od... je/jsou...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... a... se liší, pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
První... na rozdíl od druhého...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
Řekla bych, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
Zdá se mi, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
Podle mého názoru...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
Z mého pohledu...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
Jsem toho názoru, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Nelze popřít, že..., ale ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
Na jedné straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
Na druhé straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
Navzdory...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
Navzdory tomu, že...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Vědecky/Historicky vzato...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Mimochodem...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt