Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt