Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt