Zwroty | włoski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Jeg er fuldstændig enig i det...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Jeg er stærkt uenig i at...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
I modsætning til..., ...viser...
A differenza di..., ... mostra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...i modsætning til... er...
In contrasto con..., .... è...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...er lig... i forbindelse med
... è simile a ... in quanto entrambi...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...og... er forskellige med hensyn til...
... e... differiscono in termini di...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Den første..., i modsætning til, den anden...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Jeg ville sige at...
Si potrebbe dunque affermare che...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
For mig virker det som om at...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Efter min mening...
Secondo il mio punto di vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Fra mit synspunkt...
Da una prospettiva prettamente personale...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg er af den mening at...
Sono dell'idea che...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Det er min opfattelse at... fordi...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Spostando l'attenzione verso...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Indrømmet..., men...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Er det sandt at..., men faktum er at...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Selvom, ikke desto mindre...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Derimod,...
Al contrario...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
På den ene side...
Da un lato...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
På den anden side...
Dall'altro...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
På trods af...
A dispetto di...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Til trods for det faktum at...
Nonostante si ritenga che...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Videnskabeligt/historisk set...
Scientificamente/Storicamente...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
I øvrigt...
A tal proposito...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Endvidere...
Inoltre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt