Zwroty | koreański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg kan se hans/hendes pointe.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Jeg er fuldstændig enig i det...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Jeg er stærkt uenig i at...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
I modsætning til..., ...viser...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...i modsætning til... er...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...er lig... i forbindelse med
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...og... er forskellige med hensyn til...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Den første..., i modsætning til, den anden...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Jeg ville sige at...
.....라고 말하고 싶습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
For mig virker det som om at...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Efter min mening...
제 생각에는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Fra mit synspunkt...
저의 관점에서는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg er af den mening at...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Det er min opfattelse at... fordi...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Indrømmet..., men...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Er det sandt at..., men faktum er at...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Selvom, ikke desto mindre...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Derimod,...
반대로, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
På den ene side...
한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
På den anden side...
다른 한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
På trods af...
... 에도 불구하고, ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Til trods for det faktum at...
... 한 사실에도 불구하고,
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Videnskabeligt/historisk set...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
I øvrigt...
부수적으로, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Endvidere...
게다가, ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt