Zwroty | węgierski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Értem, amit mond.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
....-val/vel ellentétben, a .......
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
Azt mondanám, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
Hozzátéve ...., de ....
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
Ezzel ellentétben ....
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
Másrészt viszont ....
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
Másrészt ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
Tudományosan/történelmileg ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
Mellékesen....
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Továbbá ....
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt