Zwroty | polski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
W pełni się zgadzam z...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
....i...rożnią się pod względem...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
Powiedziałbym, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
Wydaje mi się, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
Moim zdaniem...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
Z mojego punktu widzenia...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
Jestem zdania, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
Wprawdzie..., ale...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
Przeciwnie, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
Z jednej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
Z drugiej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
Pomimo/Wbrew...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
Pomimo faktu, że...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
Nawiasem mówiąc, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Ponadto...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt