Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Ich stimme völlig zu, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
Ich würde sagen, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
Es scheint mir, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
Meiner Meinung nach...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
Von meinem Standpunkt aus...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
Ich bin der Ansicht, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
Zugegebenermaßen... , aber...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
Im Gegenteil...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
Einerseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
Andererseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
Trotz...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
Im Übrigen...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Darüber hinaus...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt