Zwroty | koreański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
.....라고 말하고 싶습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
제 생각에는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
저의 관점에서는, ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
반대로, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
다른 한편으로는 ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
... 에도 불구하고, ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
... 한 사실에도 불구하고,
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
부수적으로, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
게다가, ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt