Zwroty | duński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jeg er stærkt uenig i at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
...i modsætning til... er...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...er lig... i forbindelse med
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
...og... er forskellige med hensyn til...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
Jeg ville sige at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
For mig virker det som om at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
Efter min mening...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
Fra mit synspunkt...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
Jeg er af den mening at...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det er min opfattelse at... fordi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
Indrømmet..., men...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
Selvom, ikke desto mindre...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
Derimod,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
På den ene side...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
På den anden side...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
På trods af...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
Til trods for det faktum at...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
Videnskabeligt/historisk set...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
I øvrigt...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Endvidere...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt