Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt