Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt