Zwroty | duński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
Jeg er stærkt uenig i at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
I modsætning til..., ...viser...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
...i modsætning til... er...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
...er lig... i forbindelse med
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
...og... er forskellige med hensyn til...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
Jeg ville sige at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
For mig virker det som om at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
Efter min mening...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
Fra mit synspunkt...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
Jeg er af den mening at...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
Det er min opfattelse at... fordi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
Indrømmet..., men...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
Selvom, ikke desto mindre...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
Derimod,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
På den ene side...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
På den anden side...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
På trods af...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
Til trods for det faktum at...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
Videnskabeligt/historisk set...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
I øvrigt...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
Endvidere...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt