Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt