Zwroty | włoski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Sostengo l'idea secondo la quale...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
A differenza di..., ... mostra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
In contrasto con..., .... è...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
... è simile a ... in quanto entrambi...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
... e... differiscono in termini di...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Si potrebbe dunque affermare che...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Secondo il mio punto di vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Da una prospettiva prettamente personale...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Sono dell'idea che...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Spostando l'attenzione verso...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Al contrario...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Da un lato...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Dall'altro...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
A dispetto di...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Nonostante si ritenga che...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Scientificamente/Storicamente...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
A tal proposito...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Inoltre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt