Zwroty | węgierski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Értem, amit mond.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
....-val/vel ellentétben, a .......
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Azt mondanám, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Hozzátéve ...., de ....
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Ezzel ellentétben ....
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Másrészt viszont ....
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Másrészt ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Tudományosan/történelmileg ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
Mellékesen....
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Továbbá ....
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt