Zwroty | turecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Demek istediğini anlıyorum.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
...'a tamamen katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
...'a karşın ...'daki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Demek istediğim ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
Bana öyle görünüyor ki ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Bence ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Benim bakış açıma göre ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
... görüşündeyim.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
İnancıma göre ... çünkü ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Ancak buna karşıt olarak ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Bir açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
... olmasına rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
... gibi bir gerçeğe rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
Antiparantez ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Buna ilaveten ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt