Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
Jag håller helt med om att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
I motsats till ..., ... visar ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
... till skillnad från ... är...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
... liknar ... när det gäller ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Jag skulle säga att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
För mig verkar det som att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Enligt min åsikt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Från min synpunkt sett ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Jag är av den uppfattningen att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Visserligen ... men ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Tvärtom ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Å ena sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Å andra sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
Trots ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Trots att ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
För övrigt/Förresten ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Dessutom ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt