Zwroty | polski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
W pełni się zgadzam z...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
....i...rożnią się pod względem...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Powiedziałbym, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
Wydaje mi się, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Moim zdaniem...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Z mojego punktu widzenia...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Jestem zdania, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Wprawdzie..., ale...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Przeciwnie, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Z jednej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Z drugiej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
Pomimo/Wbrew...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Pomimo faktu, że...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
Nawiasem mówiąc, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Ponadto...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt