Zwroty | fiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
Verrattuna ..., ... näyttää...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
... muistuttaa ... suhteessa...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Voisin sanoa, että...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
Vaikuttaa siltä, että...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Mielestäni...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Omalta näkökantiltani katsoen...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Olen sitä mieltä, että...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Uskon, että..., sillä...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Kieltämättä..., mutta...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Päinvastoin...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Toisaalta...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Toisaalta...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
Huolimatta...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Huolimatta siitä, että...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
Ohimennen...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Lisäksi...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt