Zwroty | duński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
Jeg er fuldstændig enig i det...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Jeg er stærkt uenig i at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
I modsætning til..., ...viser...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
...i modsætning til... er...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
...er lig... i forbindelse med
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
...og... er forskellige med hensyn til...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
Den første..., i modsætning til, den anden...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Jeg ville sige at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
For mig virker det som om at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Efter min mening...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Fra mit synspunkt...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Jeg er af den mening at...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Det er min opfattelse at... fordi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Indrømmet..., men...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
Er det sandt at..., men faktum er at...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Selvom, ikke desto mindre...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Derimod,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
På den ene side...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
På den anden side...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
På trods af...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Til trods for det faktum at...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Videnskabeligt/historisk set...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
I øvrigt...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Endvidere...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt