Zwroty | czeski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Broadly speaking, I agree with… because…
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to agree with… because…
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his/her point.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
I entirely agree that…
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Broadly speaking, I disagree with… because…
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
One is very much inclined to disagree with… because…
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
I can see his point, but disagree with it entirely.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
I strongly disagree that…
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
I am firmly opposed to the idea that…
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

…and…are similar/different as regards to…
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In contrast to…, …shows…
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…by contrast with… is/are…
... na rozdíl od... je/jsou...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
…is similar to… in respect of…
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
…and… differ in terms of...
... a... se liší, pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
The first…, by contrast, the second…
První... na rozdíl od druhého...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
One difference between… and… is that…, whereas…
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

I would say that…
Řekla bych, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
It seems to me that…
Zdá se mi, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
In my opinion…
Podle mého názoru...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
From my point of view…
Z mého pohledu...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I am of the opinion that…
Jsem toho názoru, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
It is my belief that… because…
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Let us now analyze/turn to/examine…
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admittedly…, but…
Nelze popřít, že..., ale ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
It is true that…, yet the fact remains that…
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Granted, …, nevertheless…
Nelze popřít, že..., nicméně...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On the contrary, …
Naopak/Naproti očekávání...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
On the one hand…
Na jedné straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
On the other hand…
Na druhé straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
In spite of…
Navzdory...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Despite the fact that…
Navzdory tomu, že...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifically/Historically speaking…
Vědecky/Historicky vzato...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Incidentally…
Mimochodem...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Furthermore…
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt