HU vezet
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Így a megállapodás nem vezet a kötelező eredetmegjelölés bevezetéséhez.
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Számos pszichológiai zavar vezet irracionális étkezési zavarokhoz.
A range of psychological disorders lead to irrational eating disorders.
Attól tartunk, hogy ez felelősségük szétaprózódásához vezet.
We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
vezet (też: elfoglal, visel, hord, visz)
Északra vezet, a Kydu-folyóhoz, és az volt a feladata, hogy ellássa vízzel a belső várost.
It runs north to the River Kydu to carry water to the inner city.
Ezért az eddigiek folytatása politikailag nem megoldás, mivel nem vezet ki a zsákutcából.
For this reason, carrying on as before is not a political option and will not resolve the deadlock.
Tény, hogy mindezeket a kutatásokat nemzeti szinten folytatják, és ez széttöredezettséghez, az egységesség hiányához vezet.
The fact that all these are carried out at national level increases fragmentation.
De ugye az emberek agyát nem úgy operálja, ahogy vezet? kérdezte Michael.
`You don't operate on people's brains the way you drive this car, do you?'
És ha így lesz, mindenki eldöntheti, hány mérföldet vezet, milyen utazási formában, hol él és hol dolgozik.
And if we have it, you'll decide how many miles to drive, what mode of travel, where to live and work.
This fool can't drive for shit!
vezet (też: irányít, kalauzol)
Például Charlie Graysont, ő nez percé, vadászokat vezet, tőle vettem a lovamat is.
Charlie Grayson, he's a Nez Perce, hunting guide, got my horse off o'him.
De ez az őrült, becsületmániás zseni vezet minket, aki a végzetünkbe sodor.
But we are led by this mad, honor-bound genius, who'll only guide us to doom.
Hull Beddict, to guide us.
vezet (też: irányít, igazgat, intéz, boldogul)
Világossá vált, hogy önmagában a verseny nem mindig vezet célra támogatás nélkül, amikor magasabb célok forognak kockán.
They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
Nézd, egy céget vezet ott, és ajánlott egy állást.
He's managing a company out there, and he offered.
Billy Porter fehér férfi, nyakkendőt visel a munkahelyén, és egy Western Autó nevezetű üzletet vezet.
Billy Porter is a white male, wears a tie to work and manages a Western Auto.
vezet (też: irányít, igazgat)
volume_up
to boss {czas. przech.} [pot.]
A szabályok nélküli, bíró nélküli, és büntetőkártyák nélküli játékvezetés pedig káoszhoz vezet.
However, conducting a game without rules, without a referee and without penalising fouls, now that would end in chaos.
to conduct water to a lake
Két bevetésre nem kerülő rohamozó ül majd elöl, az egyik vezet, a másik rádión tartja a kapcsolatot Lyndhurst századossal.
Two men in plainclothes would be in the front, one driving and the other on the radio to Captain Lyndhurst.
A Minnesota Timberwolves 12 ponttal vezet a Knights előtt,...és ismételten,...a Knights nem kosarazott túl jól...az első félidőben.
Minnesota Timberwolves out in front of the Knights by 1 2, and once again, the Knights did not play very good basketball in the fiirst half.
- kiáltotta Michael felé, miközben visszafelé kezdett rohanni, és tekintetével azt kereste, melyik utca vezet a fal mögé.
Get out in front of him! she shouted to Michael, and he raced back the way they had come, looking for a different route into the street beyond the wall.
A kormányzók és a kormányzottak közötti távolság növelése nem vezet el a minden ember egyenlőségének elvén alapuló liberális társadalomhoz.
Increasing the distance between those who govern and those who are governed is not the way to a liberal society founded on the principle of the equality of all people.
A megtakarítással rendelkezők és a nyugdíjasok például azt kérdezik maguktól, hová vezet mindez.
Savers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
- Elég elfoglalt volt az utóbbi időben az az új egység, amit vezet.
This new unit you head has been rather busy.
He's got a head on him, said Ted.
vezet (też: rendez, elrendez, rendbe szed)
vezet (też: irányít, kormányoz, kalauzol)
Szükségünk van egy kis hajóra,...amit két kis ügynökünk vezet,...hogy bemenjenek és szemügyre vegyék a dolgokat.
So, we need a small ship, piloted by two small agents to go in and take a closer look.
A Lisszaboni Szerződés új szabályokat vezet be, amelyek ésszerűbbé és átláthatóbbá teszik a rendszert.
The Treaty of Lisbon introduces new rules making the system more rational and transparent.
Az állásfoglalás emellett a vállalatok üzleti tevékenységét megkönnyítő fontos szabályokat vezet be.
In addition, the resolution introduces important rules that make it easier for companies to do business.
A szabályok nélküli, bíró nélküli, és büntetőkártyák nélküli játékvezetés pedig káoszhoz vezet.
However, conducting a game without rules, without a referee and without penalising fouls, now that would end in chaos.
vezet (też: fog, működik, indít, irányít)
volume_up
to run {czas.}
There's this strange clinic run by Dr. Alvarez.
Azt mondja meg nekem, hány ilyen közönséges gazember vezet országokat?
Tell me, how many common bastards like that run countries?
A törvények megtagadása nem vezet sehová.
Lawlessness did not run rampant.
vezet (też: igazol, mutatkozik, kimutat, mutat)
volume_up
to show {czas.}
Mindjárt megmutatom neked a legrövidebb ösvényt, mely a Nagy Útra vezet.
I come to show thee a short lane to the Big Road.'
Az elmúlt válságok megmutatják, hogy hova vezet ez.
The recent crises show where this can lead us.
But will good or evil show it to me?
vezet (też: közöl, sugároz, átvisz, átad)
Two men in a van, a third driving.
Apám kisteherautót vezet, és sok más kisvállalkozáshoz hasonlóan ő is küszködik a recesszió miatt.
My father drives a van, and like many small businesses, he is struggling due to the recession.

2. "csapatot"

3. "nem jármüvet"

Két bevetésre nem kerülő rohamozó ül majd elöl, az egyik vezet, a másik rádión tartja a kapcsolatot Lyndhurst századossal.
Two men in plainclothes would be in the front, one driving and the other on the radio to Captain Lyndhurst.

4. "hajót"

vezet (też: lebeg, hajózik, siklik, navigál)
volume_up
to sail {czas.}

Przykłady użycia - "vezet" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA jövőbeli szerződés kétfajta újítást vezet be ezzel a rendszerrel kapcsolatban.
The future Treaty introduces two types of innovation in relation to this system.
HungarianEzek alkalmazása a takarmányok és az élelmiszerek általános túlárazásához vezet.
Their combustion leads to overpricing of feedingstuffs and foodstuffs in general.
HungarianA nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
So is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
HungarianA kapitalista fejlődés kirívó alkalmazását láthatjuk bennük, ami válsághoz vezet.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
HungarianSajnálom Seth Godin, de az elmúlt évezredben láttuk, hová vezet a törzsi rendszer.
I'm sorry Seth Godin, but over the millennia, we've seen where tribalism leads.
HungarianVan valami társaság, melyet ő vezet, valami a kultúrával és könyvvel kapcsolatban.
There is some kind of society he runs - something to do with culture - and books.
HungarianEz az esőerdők pusztulásához is vezet, aminek kétségbeejtő következményei vannak.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
HungarianAmikor olyan ízt akar ami nem okoz súlyfelesleget, az egyetlen út felfelé vezet.
When you want the taste that won't weigh you down, the only way to go is up.
HungarianA hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.
Beyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.
HungarianHa nem adjuk meg ezt a segítséget és támogatást, az a mi bukásunkhoz is vezet.
If we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
HungarianAz egyik út az európai integráció lelassulásához és esetleg szakításhoz vezet.
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
HungarianGondolkodtál már azon, Finadd, hogy a béke a viszálykodás elmérgesedéséhez vezet?
Does it ever strike you, Finadd, that peace leads to an indulgence in strife?
HungarianJulie leszaladt a lépcsők aljába, hogy megnézze, hova vezet az alattuk lévő ajtó.
Julie hurried to the bottom of the stairwell to see what lay beyond the lower door.
HungarianEz oda vezet, hogy Moszkva politikai nyomást gyakorol az egyes tagállamokra.
This leads directly to political pressure by Moscow on individual Member States.
HungarianEz nyílegyenesen vezet a páratlan és leghatalmasabb ajándékhoz, amit adhatunk.
It led too directly to the most powerful and unique gift that we had to give.
HungarianNos, itt nálunk az Orioles öt-kettőre vezet a White Sox ellen hat játékrész után.
Well, here the Orioles are leading the White Sox five-two after six innings.
HungarianEmlékeztetem önöket: az új Lisszaboni Szerződés új költségvetési eljárást vezet be.
As a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
HungarianEz a fajta tömeges adatfelvétel kétségtelenül a magánélet megsértéséhez vezet.
This type of mass recording will undoubtedly result in the infringement of privacy.
HungarianKét szakasz kifejezetten a kormány általi, közvetlen cenzúrát vezet be a médiában.
Two sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
HungarianMegpróbáltam hátulról előre: Kell cserkészni kezd" - nem, ez nem vezet semmire.
I tried it backwards, but the combination 'life pheasant's hen' was not encouraging.