"utal" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o utál
HU

"utal" po angielsku

volume_up
utal {czas.}

HU utal
volume_up
{czasownik}

volume_up
to advert {czas.} (to)
utal
Andersson úr, különféle nyelvi változatok vannak, és amire ön utal, már benne van abban a részben, amiről szavaztunk.
Mr Andersson, there are different language versions, and what we have voted on, what you are alluding to, was already included.
utal (też: kifejez, jelent, jelez, mutat)
Az egyéb" címszó azokra az írásos rendszerekre utal, amelyek nem voltak sem ábécés, sem szótagábécés rendszerek, és amelyek valószínűleg korábbi rendszerek hatására alakultak ki
The question marks next to China and Egypt denote some doubt whether early writing in those areas arose completely independently or was stimulated by writing systems that arose elsewhere earlier.
Semmi nem utal arra például, hogy a lineáris B-t az udvari hivatalnokok egy szűk csoportján kívül egyetlen mükénéi görög is használta vagy megértette volna.
For instance, there is no hint that Linear B was used or understood by any Mycenaean Greek beyond small cadres of palace bureaucrats.
A Bizottság gyakran utal a tiszta meghajtású járművekre úgy általában.
The Commission tends to refer to cleanly propelled vehicles generically.
Utal a menedékjogra, a nemzetközi védelemhez való jogra.
You refer to the right of asylum, to the right to international protection.
A Cseh Köztársaságban Ön gyakran utal úgy a Lisszaboni Szerződésre, mint szükséges rosszra.
In the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil.

Przykłady użycia - "utal" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÓ, micsoda sunyi szépelgés olyasvalakitől, aki okkal utál mindenféle szépelgést!
Oh, such deceitful euphemisms for one who detests all euphemisms, and with reason.
HungarianSemmit sem utál a világon nálad jobban, s te mégis újra meg újra próbálkozol.
She dislikes thee of all things in the world, and yet thou must still persist.
HungarianEzeknek egyikét kereste fel közvetlenül vacsora utál Patrick Redfern és a felesége.
To one of these, immediately after dinner, came Patrick Redfern and his wife.
HungarianMivel semmilyen jel nem utal egy ilyen stratégiára, tartózkodtam a záró szavazáson.
Since there is no sign of such a strategy, I abstained during the final vote.
HungarianMásodsorban, az állásfoglalás utal a CIA-re és a foglyok rendkívüli kiszolgáltatására.
Secondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
HungarianSzámos bizonyíték utal arra a tényre, hogy Irán felelős a terrorizmus támogatásáért.
Much evidence points to the fact that Iran is responsible for sponsoring terrorism.
HungarianMinden arra utal, hogy olyan hangokat is érzékel, amelyeket az emberek nem.
Superficially there is every indication it can hear sounds humans can't hear.
Hungarian- A jelzőfényeket tisztán látom, de semmi nem utal az oldalszögre és az emelkedésre.
I've got your receptacle light okay but no azimuth or elevation references.
HungarianSemmi sem utal arra, hogy a fogyasztóknak bármilyen előnye származna ebből.
There is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
HungarianAz Argrow által előadott feltételek mellett egyetlen bank sem utal át pénzt.
No bank would release funds under the circumstances Argrow was creating.
HungarianBiztos asszony, a Bizottság közleménye utal az innovációs szektor partnerségeire.
Commissioner, the Commission communication refers to partnerships in the innovation sector.
HungarianA borítékon nincs írás, semmi sem utal arra, hogy ki állította össze a végrendeletet.
The envelope is blank and there's no indication of who drafted the will.
HungarianA fiú talán arra utal, hogy a diktátorok előbb-utóbb meghalnak, mint a macskafarkak.
The Boy might mean only that dikta die sooner or later, like cat-tails.
HungarianAnnak ellenére, hogy csak kevés jogra utal, nem ellenezzük a fenti Chartát.
Despite the limited number of rights it refers to, we do not disagree with this Charter.
HungarianA kifejezés: egyetlen gombnyomásra", valószínűűleg rádióhullámokkal történőő gyújtásra utal.
That phrase the touch of a button, seems to indicate triggering by radio impulse.
Hungarian(PT) Elnök úr, minden jel arra utal, hogy 2009 a lehetőségek éve lesz.
(PT) Mr President, all the signs indicate that 2009 will be a year of opportunities.
HungarianJelen állás szerint a szöveg csupán a kompetens hatóságoknak történő segítségnyújtásra utal.
As it currently stands, the text refers to assistance to the relevant authorities.
HungarianSzerencsés dolog, hogy az előadó utal a gazdasági partnerségi megállapodásokra (EPA).
It is fortunate that the rapporteur referred to the Economic Partnership Agreements(EPA).
HungarianA jelentés tovább csak a potenciális előrehaladásra, a jövőre utal.
Moreover, the report only refers to potential progress, something for the future.
HungarianMinden, amit a feleségéről hallottam, arra utal, hogy fékezhetetlen, bolondos asszony.
Everything I have heard indicates that she is a reckless foolish woman.