"testület" - angielskie tłumaczenie

HU

"testület" po angielsku

HU testület
volume_up
{rzeczownik}

testület (też: tömeg, csoport, test, halott)
volume_up
body {rzecz.}
E célból igen kívánatos egy teljesen működőképes parlamenti testület megléte.
A fully functional parliamentary body is highly desirable for this purpose.
A Bizottság kollegiális testület, és bármelyik biztos helyettesítheti a másikat.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
A testület struktúrájáról és felállításának határidejéről azonban még beszélni kell.
However, the structure and deadline for setting up this body are due to be discussed.
A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület felállítása (
Macro-prudential oversight of the financial system and establishment of a European Systemic Risk Board (
A nyitottság legyen az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) megalakításának fő irányelve is.
Openness should also be a key principle in the establishment of the European Systemic Risk Board (ESRB).
Ezért kell még végiggondolni a testület megalapításával kapcsolatban számos jogi és intézményi kérdést, különösen ami az irányítási struktúráját illeti.
That is why there is still a need for further consideration on a number of legal and institutional issues concerning the establishment of the body, in particular its governance structure.
Az Ausztrál Hús és Élőállat Testület biztosítja, hogy a leszállított éves mennyiség nem haladja meg a 2 250 tonnát (kicsontozott).
THE AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION WILL ENSURE THAT THE QUANTITY SHIPPED DOES NOT EXCEED 2 250 TONNES ( BONE-CUT BASIS ) PER YEAR .
Az Ausztrál Hús és Élőállat Testület biztosítja, hogy az ennek a megállapodásnak a keretében szállított mennyiség nem haladja meg az évi 5 000 tonnát (kicsontozott alapon).
THE AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION WILL ENSURE THAT THE QUANTITY SHIPPED UNDER THIS ARRANGEMENT DOES NOT EXCEED 5 000 TONNES ( BONE OUT BASIS ) PER YEAR .
testület (też: alakulat)
volume_up
corps {rzecz.} (pl: corps)
A VMH-1-essel repülni nagy megtiszteltetésnek számított, és a testület így mutatta meg, hogy bízik az ember képességeiben.
Flying in VMH1 was an honor for a captain, and command of it was the Corps' way of showing confidence in his abilities.
Az Európai Külügyi Szolgálat lesz az a diplomáciai testület, amely képviseli az Uniót és segíti az Unió külügyi főképviselőjét.
(PL) Madam President, the European External Action Service is going to be the diplomatic corps which represents the Union and assists the High Representative of the Union for Foreign Affairs.
testület
testület (też: nyilvános szerv)
Magánfelek általi keresetet indíthat egy testület, de indítható egyéni vagy csoportos kereset is.
Private legal actions may be brought by a public body and also by individual or group actions.

Przykłady użycia - "testület" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA testület tagjainak legalább a fele most is vagy a múltban rendszeresen dohányzott.
At least half the panel either smoked now or had been regular smokers in the past.
HungarianA KKTA-t a tervek szerint 2011. március 16-án fogja elfogadni a biztosi testület.
The CCCTB is scheduled for adoption by the College of Commissioners on 16 March 2011.
HungarianEmlítette az Európai Rendszerkockázati Testület makroszintű felügyeleti területét.
You mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
HungarianA testület Rumfoord utasítására mindennemű vád ellenében megvédte Chronót.
Under the direction of Rumfoord, the staff defended Chrono against all charges.
HungarianA főigazgatóság vezetője, a testület tagjaként, egész délelőtt jelen volt.
The Director-General for Competition was present all morning as a panel member.
HungarianÉs ez egy fantasztikus testület, hihetetlenül szorosan összetartó közösség.
And it's a great cadre of people, incredibly close-knit community of people.
HungarianTovábbá javasolni szeretném egy hatásvizsgálati testület felállítását.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
HungarianA testület átszervezése bizonyosan ezt a követelményt is teljesítheti majd a későbbiekben.
I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
HungarianA hetvennégy esztendős Sir Nigel Irvine már tizenöt éve kilépett a testület kötelékéből.
At seventy-four Sir Nigel Irvine had been out of har-ness for fifteen years.
HungarianA KGB belső elhárítása, a CIA-nál működővel ellentétben, nem egy finnyás testület.
Unlike the CIA, the KGBs counterintelligence arm had no squeamishness.
HungarianAfganisztánban az EU segítséget nyújt a bírói és a rendőri testület tagjainak képzéséhez.
In Afghanistan, the EU supports training for judiciary & police officers
HungarianUgyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a testület vitathatatlan többségének véleményét.
However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
HungarianSzeretném tudni például, hogy a biztosi testület honnan vette az évszámot.
I wonder how the College of Commissioners picked the year, for example.
HungarianÉn az európai diplomáciai testület létrehozása ellen kívánok szót emelni.
I want to speak against the setting-up of a European diplomatic college.
HungarianA testület a Bizottság által kinevezett elnökből és hét tagból áll.
It shall consist of a chairman and seven members, appointed by the Commission.
HungarianMi is megkapjuk majd a vitarendezési testület döntését, de ez elegendő megoldás lesz?
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
HungarianFontos megérteni, hogy a javaslatok megegyeznek a testület által ma elfogadottakkal.
It is important to understand that the proposals are the ones adopted today by the College.
HungarianMár nyíltan beszéltek a Testület ellen, s őket kárhoztatták a város állapotáért.
They were now openly speaking out against the council and blaming them for all the city's woes.
HungarianA pakisztáni bírói testület elleni drasztikus fellépést különösen súlyosnak tartom.
I would regard the drastic action taken against Pakistan's judiciary as particularly serious.
Hungarian- A testület tagjai közül néhányan ezt gyanúsnak találják - vélekedett a fiú.
Some of the council members seem to find that suspect, Sorak said.