"szigorú" - angielskie tłumaczenie

HU

"szigorú" po angielsku

HU szigorú
volume_up
{przymiotnik}

szigorú (też: savanyú, makacs, morcos)
volume_up
dour {przym.}
Sparhawk elvigyorodott, nem számított a humor megnyilvánulására ezen a szigorú helyen.
Sparhawk grinned at this rare flash of humour in a usually dour race.
A bíró magas, szigorú külsejű férfi volt, göndör, ősz hajjal.
The judge was a tall, dour-looking man with curly white hair.
Simon tüzelt, célzott és ismét tüzelt, szigorú elégedettséggel könyvelte el sikereit.
Simon fired, took aim and fired again, marking his successes with dour satisfac* tion.
volume_up
hard {przym.}
Az asztalnál Talen ült ártatlan képpel, szigorú tekintetek kereszttüzében.
Talen sat all innocent-eyed at the table with a number of hard stares focused on him.
És magukban úgy gondolják, hogy ez valami macsó dolog, szigorú fegyelem.
And they think of it as somehow macho, hard discipline on themselves.
És ez csak bebizonyította, hogy a mesemondásnak irányelvei vannak, nem szigorú szabályai.
And it just went to prove that storytelling has guidelines, not hard, fast rules.
szigorú (też: fanyar, durva, éles, nyers)
volume_up
harsh {przym.}
Ami a Földön őrültség, az itt az életben maradást biztosító szigorú tény.
Insanity on Earth--harsh facts for survival here.
A gazdasági kormányzás határozott, azonnali cselekvést, valamint kötelező érvényű, szigorú szabályokat követel.
Economic governance requires harsh, immediate action and stringent rules that are binding.
Tényleg arra célozgatunk, hogy ez az ítélet túl szigorú annak az embernek, akit emberölésért ítéltek el?
Are we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Egy köztiszteletben álló, szigorú erkölcsű férfiúról kiderülhet, hogy van az életének egy másik, közönségesebb oldala is.
A respected and austere man is discovered to have had a coarser side to his life hidden.
Szembeszökően fehér emberek szálltak ki belőle: egy jóképű fiatal férfi, és egy acélkeretes pápaszemet viselő, szigorú ábrázatú asszony.
Several obviously white persons got out of the car-a rather handsome young man, and an austere woman with a pair of wire-rimmed glasses on her nose.
Hát, majd igyekszem szilikátot találni neked mondta MacAran, s közben azon tűnődött, vajon Moray szigorú fontossági rangsorában milyen helyet foglalhat el az üvegkészítés mestersége.
Well, I'll try to find your silicates, MacAran promised, wondering how high, on Moray's austere priorities, the art of glassmaking would come.
A Szűz meglepetten felsikkantott, majd látván Monsieur Arouet szigorú tekintetét, a szája elé kapta a kezét.
The Maid let out a small cry of delight—then, in response to Monsieur Arouet's censorious look, clapped her hand over her mouth.
A jelölteknek azonban szigorú és erőt próbáló követelményeknek kell megfelelniük a koppenhágai kritériumokban meghatározottak szerint.
However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
Ezért szeretném az elnökséget kézben tartó Szlovéniát felkérni, hogy legyen nagyon szigorú Franciaországgal, a misszió vezetőjével szemben.
I would therefore like to ask Slovenia, as holder of the Presidency, to be very exacting with France, the leader of this mission.
szigorú (też: zord)
volume_up
inclement {przym.}
Azonban Pakisztán is szigorú iszlám állam, ahol nincs helyük a más hitű vagy vallású embereknek vagy vallási kisebbségeknek, és ahogy elhangzott, az országnak atomfegyverei vannak.
Pakistan is also, however, a strict Islamic state in which there is no place for people of other faiths or religious minorities and, as has been said, the country has nuclear weapons.
szigorú (też: hajthatatlan, rideg, merev, szilárd)
volume_up
rigid {przym.}
A munkavállalókat védő szigorú szabályok hátrányosan érintik a nőket.
Rigid rules for the protection of employees put women at a disadvantage.
Tökéletes emlékezet, szigorú logika és semmi ítélkezés.
Perfect memory, rigid logic, no judgment.
A média cenzúrája soha nem volt még olyan szigorú, mint most.
Censorship of the media has never been so rigid as it is now.
szigorú (też: egyszerű, rideg, dísztelen, puritán)
volume_up
severe {przym.}
Boruelal professzor szigorú tekintete ironikus mosolyba váltott át.
Professor Boruelal's severe expression translated into an ironic smile.
A pénzügyi vihar miatt szigorú intézkedéseket hoztak és munkahelyek szűntek meg.
Severe measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
A nyelvezet alig utal egységesen szigorú végrehajtásra.
The language is hardly suggestive of uniformly severe enforcement.
szigorú (też: agyafúrt, éles eszű, okos, erős)
volume_up
sharp {przym.}
Mario Monti új miniszterelnök szigorú gazdasági reformok végrehajtását tervezi.
The new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Dale bácsi ismét szigorú pillantást vetett Davidre.
Uncle Dale shot David another sharp glance.
Kissoon szigorú arckifejezéssel felnézett rá.
Kissoon looked up at her, his face sharp.
szigorú (też: ügyes, , élénk, agyafúrt)
volume_up
smart {przym.}
szigorú (też: zord, komor, komoly, kemény)
volume_up
stern {przym.}
Dolmant szigorú pillantására abbahagyták a sugdolózást.
Dolmant gave the two of them a stern look, and they stopped whispering.
Fogdmeg szigorú vakkantással jelezte, hogy mindent megértett.
Raider uttered a stern bark to show he understood and believed.
Endicott szigorú pillantással sújtott, majd ismét a filmszínésznőhöz fordult:
He gave me a stern look and turned to Mavis Weld again.
szigorú (też: szabatos, szoros, pontos)
volume_up
strict {przym.}
Elengedhetetlen a bűncselekmények gyors felismerése és a büntetések szigorú végrehajtása.
Rapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Ezen intézkedések meghozatalánál a Bizottságra igen szigorú határidőket szabtak.
Very strict deadlines have been imposed on the Commission in delivering these measures.
A szövegezés igen szigorú, és rendkívül fontos, hogy betartsuk a szabályt.
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
szigorú (też: szoros, kimért, precíz, megszorult)
volume_up
stringent {przym.}
Az érintett fajokra a tagállamok előírhatnak kevésbé szigorú követelményeket.'
For the species concerned, Member States may impose less stringent requirements.
Az ún. szigorú szabályozás a gyakorlatban viszonylag jelentéktelennek bizonyul majd.
The so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
A jelenlegi körülmények között a zéró tolerancia kissé túl szigorú.
Zero tolerance in the present circumstances is a bit too stringent.

Przykłady użycia - "szigorú" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianHogyan terjeszthetjük ki a szigorú európai normák alkalmazását más országokra?
How can we spread the application of high European standards to other countries?
HungarianAz EU Közel-Kelettel kapcsolatos magatartásának több szigorú elven kell alapulnia.
The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
HungarianIsmétlem: átláthatóságot követelünk, és világos és szigorú szabályozást akarunk.
I repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Hungarian- Tedd a dolgod - hangzott a szigorú biztatás hátulról -, én is teszem a dolgom.
Keep writing, she said grimly from behind him, and I'll keep on doing this.
HungarianEz a Parlament szigorú normákat ró az élelmiszer-termelésünkre és termelőinkre.
This Parliament imposes high standards of food production on our producers.
HungarianHabár az emberek kiválasztása nem annyira szigorú mint a NASA-nál, mégis elég alapos.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
HungarianHarry az olvasószemüvege fölött, szigorú tekintettel meredt Thomas Finkre.
Harry scowled over his reading glasses and looked straight down at Thomas Fink.
HungarianA görög válság megoldásának szigorú reformintézkedésekkel kell járnia Görögországban.
The solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
HungarianSzigorú minőségi és biztonsági normáink Németországban nem kerülhetnek veszélybe.
Our high quality and safety standards in Germany must not be compromised.
HungarianHiába volt Toshio a parancsnok, ragaszkodnia kellett a szigorú időbeosztáshoz.
Now that he was in command, he had to make sure that timetables were kept.
HungarianA főnökasszony nagyon lelkiismeretes és szigorú tud lenni, ha szükséges.
The Mother Superior is both thorough and rigorous when the need exists.”
Hungarian- A válaszadó férfihang szigorú volt, pattogós, tájszólás nélkül beszélt.
The voice was that of a man, crisp and without a regional accent: ‘Yes, it is.
HungarianElsőként vezettünk be kötelező, szigorú célt a kibocsátások csökkentése érdekében.
We have been the first to put a binding, tough target for reduced emissions on the table.
HungarianSzükség lesz végrehajtókra, szigorú, keménykezű ítélkezőkre, akik igazságot szolgáltatnak.
There would need to be controllers, deliverers of swift and incorruptible justice.
HungarianNeele arrébb tolta a telefont, és szigorú pillantást vetett Miss Griffith-re.
3 NEELE pushed the telephone away and looked sharply at Miss Griffith.
HungarianEnnélfogva, az integráció mellett szigorú bűnüldözésre is szükség van.
Therefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
HungarianTi pedig kövekkel dobáltatok bennünket mondta Yarrod szigorú szemrehányással.
And your people threw stones at us, said Yarrod, sternly reproachful.
HungarianAz információs társadalom alapjául azonban szigorú állandó szabályoknak kell szolgálniuk.
An information society needs to be underpinned by cast-iron permanent rules, however.
HungarianAz Európai Közösség szigorú előírásokat ír elő, amivel fogyasztóinkat védjük.
The European Community imposes high-level standards through which we protect our consumers.
HungarianA 2000. évi bizottsági Fehér Könyv óta szigorú élelmiszer-törvényeket fogadtunk el.
Since the Commission White Paper in 2000, we have adopted strong legislation on foodstuffs.