"széleskörű" - angielskie tłumaczenie

HU

"széleskörű" po angielsku

HU széleskörű
volume_up
{przymiotnik}

Ez a rendkívül széleskörű jelentés figyelembe veszi a különböző érdekeket.
This very comprehensive report takes account of all the various interests involved.
A jelentés átfogó, széleskörű és mindenre kiterjedő.
The report is comprehensive, wide-ranging and exhaustive.
Gyors, globális, széleskörű és összehangolt válaszra van szükségünk, legyen az jogi vagy operatív jellegű.
We need a rapid, global, comprehensive and coordinated response, whether it be legislative or operational.
széleskörű (też: átfogó, terjedelmes, alapos, kiterjedt)
volume_up
extensive {przym.}
A kisebbségek a valamennyi állampolgár által élvezett jogokkal azonos széleskörű politikai és szociális jogokkal rendelkeznek.
They enjoy extensive political and social rights, identical to those enjoyed by all citizens.
A javaslatot az érdekeltekkel és a tagállamokkal 2006-ban és 2007-ben folytatott széleskörű egyeztetések után készítették el.
The proposal was drafted after extensive consultation of stakeholders and Member States during 2006 and 2007.
Szarajevó mentesítés alapján szeretné benyújtani a pályázatot erre a címre, és ennek érdekében széleskörű előkészületekbe kezdett.
Sarajevo wants to apply for this title in connection with a derogation, and has already undertaken extensive preparations.
széleskörű (też: , széles, tág, távol)
volume_up
wide {przym.}
Az EU széleskörű lehetőségeket kínál különösen a szolgáltatóknak.
The EU provides a wide range of opportunities for service providers in particular.
Mi komolyan is vesszük a széleskörű konzultáció folyamatát.
We are serious about the process of wide consultation.
Kuneva biztos az európai fogyasztóvédelmi törvények széleskörű áttekintését végzi.
Commissioner Kuneva is leading a wide-ranging review of Europe's consumer protection laws.
széleskörű
Csupán az internet-felhasználók tevékenységeinek széleskörű rendszabályozásáról rendelkezik.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
A mikrohitelek széleskörű használata a kohéziós politika megfelelő eszköze.
Widespread use of micro-credits is a good instrument for cohesion policy.
CA: És ennek a nyilvánosságra hozatala széleskörű felháborodást okozott.
CA: And releasing this caused widespread outrage.

Przykłady użycia - "széleskörű" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÜdvözlendő a Bizottság javaslata a széleskörű európai konzultáció szervezésére.
The Commission's proposal to organise broad European consultation is to be welcomed.
HungarianEzt követően nyílt és széleskörű vitát kell kezdeményeznie Pakisztán jövőjéről.
He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.
HungarianEgyikünk sem terjeszti ki az Aranyszabályt egy valóban széleskörű és egyetemes szokássá.
None of us really extends the golden rule in truly diffuse and universal fashion.
HungarianSzéleskörű megegyezés jellemezte a vitát, és úgy gondolom, ennek három oka van.
There was a lot of consensus in that debate, and I think there were three reasons for that.
HungarianAz általános elvekről széleskörű konszenzus alakult ki itt a Parlamentben.
There is a broad consensus on the general principles here in the House.
HungarianNekem személy szerint a Parlament igen széleskörű támogatására van szükségem.
I, personally, need very broad support from the European Parliament.
HungarianA rendszer célja a legigényesebb és széleskörű alkalmazások teljesítése.
The purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
HungarianMás szóval, ez egy kiváló javaslat, ami széleskörű támogatást kapott.
In other words, this is an excellent proposal obtaining broad support.
HungarianÚgy tűnik, széleskörű egyetértés van köztünk ennek a megkérdőjelezését illetően, ami jó jel.
There seems to be a broad consensus among us on challenging this, and that is a good thing.
HungarianEz a csomag valamennyi politikai csoportosulás széleskörű támogatását bírja.
It also enjoys broad support from all the political groups.
HungarianPontosan ez az egyensúly az, amire szükségünk van, most pedig a széleskörű támogatás ideje jött el.
It is exactly the equilibrium that we need, and now we need broad support.
HungarianAz emberkereskedelemre vonatkozóan széleskörű az alkalmazási területe.
It has a broad area of application relating to human trafficking.
HungarianEz nem egy új keletű kérdés és az indiai média már széleskörű nyomozást folytatott ezzel kapcsolatban.
This is not a new issue and it has been extensively investigated by the media in India.
HungarianJúnius végére megindul a nyilvánossággal és az érdekeltekkel folytatott széleskörű konzultáció.
By the end of June, a broad consultation of the public and of the stakeholders will be launched.
HungarianHat hónapra el kell felejteniük saját politikai tagságukat, és széleskörű párbeszédet kell folytatniuk.
For six months, you must forget your own political membership and hold a broad dialogue.
HungarianA szegénység széleskörű jelenléte talán a virágzó Európa egyik legszembetűnőbb ellentmondása.
The great extent of poverty is probably one of the most notable contradictions in prosperous Europe.
HungarianPontosabban kifejezve, széleskörű tagfelvétel lesz, nem kötjük főiskolai végzettséghez.
Legally speaking, there will be a loose affiliation, but we will give nothing back to the academic community.
HungarianAzt kívánom, bárcsak ez az akarat széleskörű konszenzus tárgya lehetne a Tanácsban!
If only this will, President-in-Office, could be the subject of a broad consensus in the Council!
HungarianRemélem, hogy széleskörű támogatást fog kapni az Európai Parlamentben.
I hope it will get broad support in this Parliament.
HungarianSzéleskörű az egyetértés abban, hogy azt a pénzpiacok megfelelő szabályozásának hiánya segítette elő.
It is widely agreed to have been facilitated by a lack of adequate regulation in financial markets.