HU

szándék {rzeczownik}

volume_up
A jelenlegi szándék a projekt átfogó elemzésének elkészítése.
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
Ezeket a megjegyzéseket a megfelelő szövegkörnyezet és szándék szerint kell értelmezni.
These comments must be taken in the context of their content and intention.
A szándék az, hogy a magánszektortól is szerezzenek pénzeszközöket.
The intention is to obtain money from the private sector as well.
szándék (też: cél, célkitűzés, célzás)
Ez minden törekvésünk, rossz szándék szemernyi sincs bennünk irántad, Iorek Byrnison király.
We have no other aim, and certainly no harmful intention toward you, King Iorek Byrnison.
Biztosítanunk kell, hogy a török emberek tudják és megértsék, nincs ilyen hátsó szándék vagy trükk.
We should make sure that the Turkish people know and understand that there is no such hidden aim or trickery.
Igaz az - ahogyan Figueiredo asszony is elmondta -, hogy ez az irányelv szándék szerint a munkavállalókra irányult.
It is true, as Mrs Figueiredo said, that this is a directive that was intended to be aimed at employees.
szándék (też: cél)
A Bizottság nem kezdeményezhet jogi eljárást a szándék megítélése alapján.
The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
Sparhawk a békés szándék szimbolikus jeleként feltolta sisakrostélyát.
Sparhawk raised his visor in the symbolic gesture of peaceable intent.
Sötét szándék irányította lépéseit, vájta föl szívét, hajtotta az árnyakon át.
Dark intent rode his footsteps, riddled his heart, and spurred him on through the shadows.
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Csakhogy, John, számtalan szándék van számtalan ember fejében, a mi országunkkal kapcsolatban, és nem mind barátságosak.
But you see, John, there are a lot of intentions in the minds of a lot of people vis--vis this country, not all of them friendly.
Nem is sejtették, hogy ez a szándék mennyire meg fogja változtatni egész életüket.
Neither boy realized how extreme their determination would become.
Megrendültségemben, elkeseredettségemben képtelen voltam bárkit is elviselni, csupán egyetlen ködös szándék élt bennem: ne tudjanak meg semmit a látomásairól.
I was so bitterly shocked and miserable that I had no patience with anyone, only the vague determination they would not know about his `visions.'
Remélem, hogy ezek az érzelmek azok, amelyek az elnökségét is áthatják majd: a hit az emberi jogokban és az eltökélt szándék, hogy Európa is rendelkezzék ezzel az önérzettel.
I hope that those are the emotions you will bring to the Presidency - the belief in human rights and the determination that Europe shall have that pride too.
szándék (też: jelentés, értelem)
Doringék talán minden rossz szándék nélkül, egyszerűen elfelejtették értesíteni, sőt az sem lehetetlen, hogy ő tévesztette el a dátumot.
It was likely enough, indeed, that the Dorings had honestly forgotten, meaning no harm; it was even possible that he himself had mistaken the date.
szándék (też: objektum, tárgy, cél, dolog, feladat)
szándék (też: terv, cél)
Én elhiszem, hogy jó barátok vagytok, tiszteletre méltó emberek, és nem rossz szándék lakik bennetek.
I believe you are friends and folk worthy of honour, who have no evil purpose.
A mai vita célja, hogy az uniós szolidaritási szándék konkrét segítséggé váljon és a jövőbeni környezeti katasztrófák megelőzését végiggondoljuk.
The purpose of today's debate is to turn the solidarity intentions of the EU into concrete assistance, and to think about the prevention of future environmental disasters.
Elnémultak, mert a sötét és ismeretlen erdő, itt, a közvetlen közelükben, mint valami nagy és néma, csupa titok szándék, éreztette velük a jelenlétét.
There was a silence, for suddenly the dark and unknown forest, so near at hand, made itself felt as a great brooding presence, full of secret purpose.
A jó szándék dacára ez az állásfoglalási indítvány nem megfelelő; nem teljes.
Despite the laudable intentions, this resolution is incomplete.
(PT) Ez a szándék felfedi az európai politikák szembetűnő hiányosságait az energia terén.
(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
Hagyjunk fel a szokásos kiáltványokkal, jól hangzó határozatokkal, szándék-nyilatkozatokkal!
Let us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Büszkeség, szándék és állhatatosság a jó Mindenható Úrban.
Pride, resolve and faith in the good Lord Almighty.
- A szándék jó - gondolta, és megadta magát a szerelemnek.
She means well, he thought, and gave himself up for loved.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Well, its the thought that counts, I always say.
Sajnos ez a politikai szándék összességében nem növeli a jogbiztonságot.
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
Elfogadásukhoz természetesen politikai szándék kell .
Naturally, there has to be the political will to adopt them.
Ez csupán politikai szándék kérdése, Reinfeldt úr és Barroso úr.
It is a question of political will, Mr Reinfeldt, Mr Barroso.

Przykłady użycia - "szándék" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianSok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
Means a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
HungarianElmondták nekem, hogy valóban ez a szándék, de De Keyser asszony ismét szót kér.
I am told that is indeed the intention, but Mrs De Keyser has again asked to speak.
HungarianJørgensen urat azonban a jó szándék vezérelte és több területen is eredményes volt.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
HungarianA szándék az volt, hogy mindenki, az egész EU szüntesse meg az elszigeteltséget.
Its intention was that everyone, the entire EU, should bring an end to the isolation.
HungarianHogy mondjak egy példát: a szándék nagyon fontos a hangban, a hallgatásban.
Give you one example of that: Intention is very important in sound, in listening.
HungarianAz Európai Unió egészét tekintve is látszik a gazdaságra irányuló befektetési szándék.
The European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
HungarianMásrészről viszont felesleges célokat kitűzni, ha elérésükre nincs valódi szándék.
On the other hand, it is useless to set targets if there isn't a will to achieve them.
HungarianMindazonáltal a szándék az, hogy mostantól kezdve itt is a piac lesz az úr.
Nevertheless, the intention is that, from now on, the market will be king here too.
HungarianHa az én kezemben van fegyver, az önvédelem, de ha az önében, az már támadó szándék.
A gun in my hand is a defensive weapon, but a gun in your hand is an offensive weapon.
HungarianSajnos ez a politikai szándék összességében nem növeli a jogbiztonságot.
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
HungarianSötét szándék irányította lépéseit, vájta föl szívét, hajtotta az árnyakon át.
Dark intent rode his footsteps, riddled his heart, and spurred him on through the shadows.
HungarianEgyes részletek hitelesen hangzanak mondtam , de másokból bűzlik az önigazolási szándék.
'Some of it feels true, but some of it feels a little self-serving,' I said.
HungarianNéha a legjobb szándék is hatalmas szenvedéshez és súlyos következményekhez vezet.
Sometimes the best of intents yield terrible consequences and the finest of feelings sour.
HungarianEzeket a megjegyzéseket a megfelelő szövegkörnyezet és szándék szerint kell értelmezni.
These comments must be taken in the context of their content and intention.
HungarianA szándék szerint ez hatályon kívül helyezné a 2002. évi kerethatározatot.
It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.
HungarianTudom, hogy jó szándék vezérli, uram, de a maga múltja...messze van a becsületestől!
Your talk is well and good Sir, but your own past is far from laudable.
HungarianA Bizottság nem kezdeményezhet jogi eljárást a szándék megítélése alapján.
The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
HungarianEz dicséretre méltó szándék, azonban nem ez a megfelelő fórum ezen ügy megvitatására.
This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.
HungarianNem is sejtették, hogy ez a szándék mennyire meg fogja változtatni egész életüket.
Neither boy realized how extreme their determination would become.
HungarianA szándék jó, amint az a megkülönböztetés elleni új irányelv tervezetből is látszik.
The intentions are good, as can be seen from the new draft directive against discrimination.