"sor" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o sör
HU

"sor" po angielsku

volume_up
sor {rzecz.}
volume_up
sor- {przym.}
EN
EN

"so" po węgiersku

volume_up
so {spójn.}

HU sor
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
line {rzecz.}
A beviteli sor tartalma a dokumentum kurzorpozíciójában kerül beszúrásra.
The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
A sorszám mellett jelenjen meg mindig a könyvjelzővel megjelölt sor is
Always show the bookmarked line in addition to the line number
Ezek a szóköz-helyettesítő karakterek törlődnek, amennyiben a sor végére kerülnek.
Specifies that these space wildcards will be removed if they are at the end of a line.
sor (też: rend)
volume_up
array {rzecz.}
És végül valami ilyesmit érünk el, egy sor elektródát illesztünk a csigába.
And in the end, you achieve something like this where an electrode array is inserted inside the cochlea.
Meggyőződésem, hogy ez egy fontos lépés, de ezután követnie kell egy sor következő lépésnek ezt a mait.
I am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.
Napjaink repülése rendkívül fejlett iparág, amely olyan "repülő gépezeteket” gyárt, amelyek egyre jobban fel vannak szerelve egy sor eszközzel.
Today aviation is a highly-developed industry, making 'flying machines' which are increasingly better equipped with an array of instruments.
Az itt felsorolt fájlok telepítésére automatikusan sor kerül a a következő szinkronizáláskor.
This lists files that will be installed on the Pilot during the next HotSync.
Mindegyikben tárgyalásra került sor, és mindegyikben Drummond ügyfelei számára kedvező döntés született.
I've spent many hours during the past three weeks studying these files, taking pages of notes, making hundreds of copies.
Elkötelezte magát amellett, hogy végrehajt egy egész sor kétségtelenül nehéz reformot.
It committed itself to undertaking a range of undoubtedly difficult reforms.
Említettem és felsoroltam egy sor intézkedést, amit a Tanács már elfogadott.
I mentioned and listed a range of measures that the Council has already adopted.
Kell, hogy egy sor, a rendelkezésükre álló eszköz közül választhassanak.
They need to have a range of tools at their disposal.
Azt is elterveztem, milyen transzparenst visz majd az első sor az Ötödik sugárút teljes szélességében.
I even decided what banner our front rank should carry, as wide as Fifth Avenue.
The last rank of spears had vanished down the road.
Caerid Lock az első sor előtt állt, középen, kivont karddal.
Caerid Lock stood foremost in the center of their ranks, sword drawn.
Amikor megérezte Bezrar érintését, és meglátta a bokája felé közeledő kötelet, Durexterre került a sor, hogy elájuljon.
As he felt Aumun Bezrar's rough hands at his ankles and the prickle of coarse rope, it was Lord Durexter Dagohnlar's chance to faint.
Látta, hogy a kőbe ősi jeleket véstek, sort sor után, egy számára ismeretlen nyelven.
And saw arcane symbols carved into the stone, row upon row, the language unknown to him.
Makanee megpördült, és eltűnt egy sor sötétszínű létfenntartó ládaágy mögött.
Makanee whirled and disappeared behind a row of dark life-support cons.
b) egy sor egymás után következő számdob leolvasása egy vagy több nyíláson át;
(b) the display of a row of in-line consecutive digits in one or more apertures;
sor (też: sorozat)
volume_up
series {rzecz.}
A trantori bürokrata arcán gyors egymásutánban egy sor érzelem tükröződött.
The Trantorian bureaucrat underwent a series of flickering lacial expressions.
A Bizottság egy egész sor feltételt javasolt az összehasonlíthatóság meghatározásához.
The Commission has proposed a series of criteria for defining comparability.
Végül egy sor célzott fellépés szükséges a fára vonatkozó szabályozás érdekében.
Finally, a series of delegated acts is needed for the timber regulation.
volume_up
string {rzecz.}
A férfi elmormolt egy sor idegen szót, Szerén úgy tippelte, káromkodhatott.
He muttered a string of foreign words that she guessed were curses.
Tamalko ajkát egy sor négytagú szó hagyta el.
Tamalko let out a string of four-lettered words.
De hisz megindít egy szép nagy öszvér is, egy sor jól táplált málhás öszvér.
But a good fine big mule, or a string of pack mules in good condition, moves me, too.
volume_up
tier {rzecz.}
Három sor polc: földszint, első emelet, második emelet.
Three tiers of racks: ground floor level, first gallery, second gallery.
A terem közepén egy szintén körkörös kőoltár állt és körben erkélyek, három sor székkel mindegyiken.
There was a circular stone altar in the center of the room and balconiesthree tiers of themcurving all around the vast open space.
Azt akarja mondani, hogy Lady Tressilian halála egy egész sor körülmény betetőzése volt?
Mary Aldin said: You mean that Lady Tressilian's death was the culmination of a long train of circumstances?
Ha sor kerül egyáltalán valamilyen oktatásra, akkor gyanítom, hogy annak te leszel a szenvedő alanya.
If there's going to be any training, I think you're the one who'll be on the receiving end of it.
Képzési missziót biztosítunk a szomáliai ideiglenes szövetségi kormány számára, amire várhatóan tavasszal kerül sor.
We are adding a training mission for the TFG in Somalia, with deployment expected in the spring.

Synonimy (angielski) dla "so":

so

Przykłady użycia - "sor" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAzért nem kerül sor fegyelmi eljárásra, mert plakátokat és zászlókat lobogtattak.
Disciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.
HungarianErre most először fog sor kerülni, és igen nagyszabású vállalkozásnak ígérkezik.
This will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
HungarianDe mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
But, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Hungarian- Sohasem gondoltam, hogy sor kerülhet egy ilyen találkozóra - mondta Linge Chen.
I would never have believed such a meeting would be possible, ' Linge Chen said.
HungarianEbből adódóan több tonnányi CO2 egyenérték kibocsátására nem kerülhet sor immár.
Hence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
HungarianGondolom nem tudják, hogy 5 korsó vízre van szükség egy korsó sör elészítéséhez.
I bet you didn't know, it takes about 5 pints of water to make a pint of beer.
HungarianCsupa udvarias, kíváncsi és lelkendező sor az újjászületett Egyesült Államokról.
They were courteous, curious, even enthusiastic about the stories of a reborn U.S.
HungarianTegnap jó vita zajlott róla, és azt kérném, hogy kerüljön sor most a szavazásra.
We had a good debate yesterday, and I would ask you to continue with the vote now.
HungarianEnnek fényében üdvös, hogy a felülvizsgálati konferenciára Afrikában kerül sor.
In view of this, it is good that the review conference will take place in Africa.
HungarianMivel nem jogalkotási aktusról van szó, nem kerül sor vitára és módosításokra.
As it is not a legislative text, there is no debate and there are no amendments.
HungarianAz állásfoglalásról a szavazásra holnap kerül sor (2009. január 15. csütörtök).
The vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
HungarianA Cătălin Sorin Ivan úr jelentéséről való szavazásra holnap 12:00-kor kerül sor.
The vote on the report by Mr Cătălin Sorin Ivan will take place tomorrow at 12:00.
HungarianEzenkívül örülnék, ha erre a vitára Brüsszelben és nem Strasbourgban kerülne sor.
Moreover, I would be grateful if we held it in Brussels and not in Strasbourg.
HungarianAz a másik ember is öreg volt már, amikor sor került az utazására mondta Gornon.
The one other human who traveled this way was also an old man, Gornon assured Hari.
HungarianUtánuk sietett egy sor katona mellett, akik a fal tövében aludtak a szalmazsákon.
He hurried after them, past rows of men sleeping on mattresses along the wall.
HungarianHa történnie kell valaminek, a templomhajóban, az Inga előtt fog sor kerülni rá.
If something was going to happen, it would happen in the nave, before the Pendulum.
HungarianÚjból szeretnék visszatérni az Ön konzultációihoz, amelyekre ma sor kerülhet.
Again, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
HungarianMost Hermannon volt a sor, most ő sírt, átkozódott és vádolta Raviust hazudozással.
Then it was Hermann's turn to weep and storm and accuse Flavius of telling lies.
HungarianMajd ha arra kerül a sor, bizony, hogy nem fogok rá engedélyt kérni senkitől.
When the time comes for that, you wont need to ask nobody's permission about it.
HungarianA kis összejövetelre", ahogyan Poirot nevezte, körülbelül félóra múlva került sor.
The 'little reunion,' as Poirot called it, took place about half an hour later.