"rendes" - angielskie tłumaczenie

HU

"rendes" po angielsku

volume_up
rendes {rzecz.}
volume_up
rendes {przym.}

HU rendes
volume_up
{rzeczownik}

A következőő rendes politikai bizottsági ülés csak jövőő csütörtökön lesz.
Next regular Politburo meeting not due until Thursday following.
Nem járhat rendes iskolába, otthon kell maradnia egy házitanítóval.
`Can't go to regular school, has to stay home with a private tutor.'
Rendes helye a Carlyle-szálló ugyancsak PANAMORC-érdekeltség portáspultja mögött volt.
His regular post was behind the desk at the Carlyle, also a RAMJAC hotel.
Nos, rendes körülmények között az üzenetet azonnal továbbítanám Mr. Topelisnek.
Well, ordinarily, I'd pass your message right on to Mr. Topelis.
Mialatt kortyolgatta, fokozatosan visszanyerte rendes arcszínét.
Ill send a constable with youjust to see youre all right.
Mint Izland példája mutatja, lehet, hogy a rendes államcsőd a helyes válasz.
As the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
A kis ház, ahol lakott, szakasztott olyan rendes és ápolt volt, mint ő maga.
He lived in a small house as neat and trim as himself.
A zuhanyozás után, amikor frissen és élénken megtörölköztem elször kéztörlvel, utána rendes törülközvel , levágtam a körmömet.
After my shower, and a brisk rub-down with first a face-cloth and then a towel, I trimmed my nails.
Egy rendes" homokoshoz illő szűk farmernadrág, fekete selyeming, fülbevaló, szarukeretes napszemüveg, gondosan rendben tartott frizura és bajusz.
Tight jeans, black silk shirt, earring, horn-rimmed shades, and the neatly trimmed hair and mustache of a regular gay.

Przykłady użycia - "rendes" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianCsak nem hiszi, hogy rendes körülmények között ilyen hajnali időben kelek fel?
'You don't think I usually get up at this unearthly hour in the morning, do you?
Hungarian- Nyiss két rendes szobát, egyet Pinokkió úrnak, egyet nekem meg a barátomnak.
Give us two good rooms, one for Mr. Pinocchio and the other for me and my friend.
HungarianA bizonyításfelvételre irányuló kérelmet rendes esetben gyorsan kell teljesíteni.
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
HungarianHa bementek a fürdőszobába, elég rendes italkészletet találtok mondta Whitehead.
If you go into the bathroom, Whitehead said, you'll find a plentiful supply of spirits.
HungarianRáadásul rendes borravaló sem néz ki belőlük, gondolta Mitchell rosszkedvűen.
And there wouldn't be much of a tip, anyway, from them, he thought gloomily.
HungarianMegígértem a Tündérnek, hogy rendes gyerek leszek, és meg akarom tartani az ígéretemet.
I have promised my kind Fairy to become a good boy, and I want to keep my word.
HungarianSzeptember 9-ének délutánja semmiben sem különbözött más rendes délutánoktól.
The afternoon of the 9th of September was exactly like any other afternoon.
HungarianRendes körülmények között átlagosan 18 hónapot vesz igénybe az alap mozgósítása.
Normally, it takes an average of around 18 months to mobilise this fund.
HungarianElnök úr, mielőtt az Európai Parlament képviselője lettem, volt rendes foglalkozásom.
Mr President, before I became a Member of the European Parliament, I had a real job.
HungarianÉs mert boszorkány volt, rendes körülmények között nem ijedt volna meg egy gyermektől.
And because she was a witch she wouldn't have been afraid of a boy, normally.
HungarianKezdetben szinte lehetetlen volt gondoskodni az állás rendes éjszakai őrzéséről.
At the beginning it was almost impossible to keep our position properly guarded at night.
HungarianRendes körülmények között a vasmag érintkezett volna a Pye mikrokapcsolóval.
Normally, the plunger would have been in contact with the Pye microswitch.
HungarianRendes körülmények között fekete bársonyruhába öltözött volna át a spanyol táncunkhoz.
Normally she'd have changed into a black velvet dress for our Spanish dance.
Hungarian- Giancatti bíboros rendes krapek, de ő csak a parádé kedvéért van itt.
'The Nuncio is a good old guy, Cardinal Giancatti, but he's just here for show.
HungarianRendes körülmények közt a tartalék energia... hónapokra elegendő lenne.
Ordinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.
HungarianSzülei rendes ír katolikusok voltak, de Thomas elhagyta a hitet már sok-sok évvel ezelőtt.
HIS PARENTS were good Irish Catholics, but he had sort of quit many years ago.
HungarianA benzinkútnál, a buszmegálló mellett van egy egész rendes kis kávézó.
There is quite a respectable little café at the gas station close to the bus stop.
HungarianNem vagyok katolikus, de elismerem, hogy a pápa Isten szolgálója, és egészen rendes fickó.
I am not a Catholic, but he is a man of God, and he seems rather a good chap.
HungarianRendes legyél, amíg Ottó ide nem ér, akkor talán nem verlek kékre-zöldre.
Keep me happy till Otto arrives, and maybe I wont beat you black and blue.
HungarianMajd bementem a házba, megtaláltam a rendes bejáratot, afölött is felgyújtottam a villanyt.
I went into the house and found the front door and put the light on over that.