"akar" - angielskie tłumaczenie

HU

"akar" po angielsku

volume_up
akar {czas.}

HU akar
volume_up
{czasownik}

akar (też: kíván, kedvel, óhajt, tetszik)
volume_up
to like {czas.}
Akár tetszik, akár nem, tőlük származik a felkínált anyag.
Whether we like it or not, they are the source of the material on offer.
Akár tetszik, akár nem, a párbeszédet mindenképpen folytatnunk kell a medvével.
But whether we like it or not, we still have to engage with the bear.
(DE) Elnök asszony, akár tetszik, akár nem, Írország szavazott.
(DE) Madam President, whether you like it or not, Ireland has voted.
Többet akar majd tudni, és cselekvési lehetőségeket akar majd látni.
He's going to want to know more, and he's going to want options.
Ennek ellenére - akár akarjuk, akár nem - partnerként kell bánnunk Oroszországgal.
In spite of this, whether or not we want to, we must deal with Russia as a partner.
A gazdaság globalizálódik akár akarják a kormányok, akár nem.
The economy is becoming globalised, whether governments want this or not.
Dohányozni fognak, akár termelünk dohányt Európában, akár nem.
They will smoke whether we in Europe produce tobacco or not.
Egy király akarata tulajdon csarnokában parancs, akár oktalan az, akár bölcs.
A king will have his way in his own hall, be it folly or wisdom.'
Akármi jöjjön, együtt nézünk szembe vele, legyen akár halandó, akár szellem.
Whatever happens, we'll face it together, be it mortal or spirit.
Beteg akar lenni, meg akar halni, és ezért beteg lesz, és meg is hal...
You wish to be ill, you wish to die - and so - you do get ill, and die.
Az Általános Művek nem akar túl sokat költeni valamire, ami kudarcot vallhat.
General Products does not wish to spend so much on something that may fail.
Ha nem akar idejönni, esetleg találkozhatnánk másutt.
Perhaps she would not wish to come and see me, but a meeting could be brought about.

Przykłady użycia - "akar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianHangsúlyozni kell, hogy senki nem akar ezzel a problémával érdemben foglalkozni.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
HungarianFinom virágai fürtökben borzongtak, vastag csápjai fehérek voltak, akár a csont.
Its delicate blossoms shivered in clusters, its great twining arms white as bone.
HungarianA részvételnél is többet akar elérni: rá akar venni bennünket az együttdöntésre.
He is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
HungarianHideg Sandra azt mondta, hogy látni akarja az anyját, de nem akar beszélni vele.
Cold Sandra wanted to set eyes on her mother, she said, but not to talk to her.
HungarianMa kell tennünk a jobb jövőért, akár a sportról, akár más területről legyen szó.
We should act today for a better future, whether in football or in other areas.
HungarianPapi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
Pappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
HungarianAkár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
It came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
HungarianAkár azt hihettem volna, hogy ő is meghalt a görög kereskedő családjával együtt.
For all I knew they were all dead, your brother, and the Greek merchant family.
HungarianAzért szerintem Marcus nemigen akar tőle többet, mint egy fiat Cornwall számára.
Still, I do not suppose Marcus wants much more of her than a son for Cornwall.
HungarianTűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
He considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
HungarianAggódom, mert jövőre kétkerekű biciklit akar, még akkor is, ha van segédkereke.
I worry about him wanting a two-wheeler next year, even one with training wheels.
HungarianElsírta magát, akár egy kisgyerek, annyira legyengítette a félelem és az éhség.
And he'd felt himself crying, so weakened by fear and hunger, reduced to a child.
HungarianPete kinyújtja a kezét, Henry pedig azt mondja: - Pete akar beszélni veled, Dud.
Pete is holding out his hand and Henry says, 'Pete wants to talk to you, Dud.'
HungarianSemmi nem látszik attól a hullámveréstől, akár egy rakás szikla is lehet alatta!
You can't see nuffink beyond that surf -- there may be a 'ole cap o' rocks there.'
HungarianNála ez a biztos jele annak, hogy értesült valamiről, vagy közölni akar valamit.
It is a sure sign with her of either the getting or the giving of information.
HungarianA lap mintázata elég élesen kirajzolódott a tenyerén, akár egy spirális tetoválás.
The design of the rings was burned quite clearly onto her palm, a spiral tattoo.
HungarianAmennyibe manapság egy harisnya kerül, egy hölgy akár egy fűrészt is odadughatna.
The way stockings cost nowadays a dame would as soon stick a saw down her sock.
HungarianÉn azonban sosem ismertem élő embert, aki akár sárkányt, akár tündért látott volna.
But never did I know of living man or woman who had seen either dragon or fairy.
HungarianAztán holnap este kicseréljük a portékát, és ön akár azonnal útra kelhet, helyes?
Then tomorrow night we exchange packages and-hop-you are on your way, not so?'
HungarianSzürke ablakos, zsúpfedeles ház volt, akár istállónak is nézhette volna az ember.
It had drab windows and a thatched roof and might have been mistaken for a stable.