HU éles
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

éles (też: élénk, lelkes, heves, buzgó)
volume_up
keen {przym.}
Az éles jajveszékelés vékonyka és borzalmas hangja a levegben lebegett.
The keen wail sounded over the air, thin and terrible.
Köszönet Sara Schwagernek és Bob Schwagernek, lelkiismeretes és éles szemű szerkesztőimnek.
Sara Schwager and Bob Schwager were conscientious and keen-eyed copy editors.
Éles elmével elemezted a problémát, és szokás szerint bakot lőttél.
You put your keen mind to the task and come to the wrong conclusion.
éles (też: eleven, határozott, metsző, friss)
volume_up
crisp {przym.}
Újabb tanácskozás, majd egy idősebb asszony éles hangja:
Another conference, then the crisp voice of an older woman: 'I'll speak to this party.'
Hulic hallatszott a fiatal, éles, határozott női hang.
Hulic, came the very crisp, professional voice of a young lady.
Her voice was crisp and compelling.
éles (też: metsző, vágó)
volume_up
cutting {przym.}
Oh, thats a cutting remark, is it?
Crude, but a cutting edge.
Ha Annie fecskendővel, egy üveg Betadinnal és valami éles szerszámmal felfegyverkezve lépett a vendégszobába, Paul felordított.
When Annie came into the guest bedroom with a hypo, a bottle of Betadine, and a sharp cutting object, Paul began to scream.
éles (też: kitűnő, , remek, csodálatos)
volume_up
fine {przym.}
gyolódtak, harisnyáját kiszaggatták az éles kövek.
His once fine clothes were ragged, the leggings torn by sharp rocks.
A rögök csak arra voltak jók, hogy zajt csapjon velük, de a követ már éles lövedéknek használta.
Dirt clods were fine for making noise, but the rock was used to maim.
Nem így volt, de a komoly gyakorlatozás valóban sokat jelentett az éles bevetések során.
And certainly by taking their training so seri­ously, they were still holding a very fine edge.
Meztelenül és véresen csapódott egy sziklának, majd gurult végig az éles köveken.
Nude and blood-drenched, she crashed into rock after hard rock after harder boulder.
Néhány éles kitérőt tett közben, mindig húsz fokon belül.
He made a few hard turns, no more than 20 degrees at a time.
Nem volt semmi más, csak sajgó, éles, fehér fény.
There was nothing but hard aching white light.
éles (też: fanyar, szigorú, durva, nyers)
volume_up
harsh {przym.}
Néhány pillanatig gondolkodott,- majd rövid, éles nevetést hallatott.
He reflected a moment, then uttered a small harsh chuckle.
Valami ismeretlen madár rikoltott bántóan éles hangon.
The harsh cry of some unfamiliar bird crackled in the air.
Sally éles pillantást vetett a sámánra, aztán visszafordult Khamhoz.
Sally gave the shaman a harsh look, then turned back to Kham.
A belső sor viszont éles, tűhegyes fogakból áll, és húsmarcangolásra való.
The inner row, composed of sharp, needle-pointed teeth, is for shredding flesh.
- Az autótól jobbra mutatott, arra, ahol a föld éles szögben lejtve tűnt el a sötétben.
He pointed to the right of the truck, where the land sloped sharply away into the dark.
His mouth was overfull of sharp, pointed teeth.
volume_up
barbed {przym.}
Ezredszerre csúszott el, és esett hasra az éles sziklákon, amikor egy hatalmas, nyílhegyszerű farkvég emelkedett fel előtte.
Even as he slipped for the thousandth time and lost his wind in a belly-landing against saw-«dged rocks, a spade-barbed tail rose in front of him.
Éles halálsikoly csapott a levegőbe, amint egy démon varázslata egy tüskés ördög karmaiba taszította a varázslót.
Some of the hamatula were only a few strides away, and he'd have to- Die, screaming, as pit fiend magic sent him staggering into the reach of a barbed devil.
éles (też: metsző, csengő, kongó, zengő)
éles (też: friss, csípős, göndör, ropogós)
volume_up
crispy {przym.}
éles (też: fanyar, savanyú, lelkes, buzgó)
volume_up
eager {przym.}
Fokozatosan orrfacsaró bűz emelkedett föl a borzalmas csatamezőről, megjelentek a szárnyas meg a négylábú dögevők, és éles, mohó kiáltozással nekiláttak a zabálásnak.
A foul stench began to rise from the terrible battlefield, and scavengers that flew and crawled appeared with shrill, eager cries to feast.
nnyira el volt ragadtatva a saját éles elméjétől, és annyira várta a dicséretet, hogy Gordont elöntötte valami hatalmas, szinte fájó gyöngédség.
She was so delighted with her own cleverness, and so eager for his approval- Gordon felt a great, almost painful rush of tenderness.
- Amikor ezt kimondta, Voltaire tényleg érzett valami nyugtalanító, éles kaparászást az érzékelés peremén; olyan volt, mintha bogarak mászkáltak volna az agyában.
He did indeed feel a restless, edgy scratching at the edge of perception, like insects crawling in his brain.
Egy rendkívül éles kés, beépített tokban.
A knife of exquisite sharpness in a built-in holster.
éles (też: metsző)
volume_up
incisive {przym.}
Az éles, metsző kérdés Mrs. Lorrimertől érkezett.
A sharp incisive Murdered? from Mrs. Lorrimer.
Ha úgy tartotta szükségesnek, Lucy hangja olyan éles volt, akár az acél.
I'm not — Please do what I say at once.35 When she chose, Lucy's voice could be as incisive as steel.
Továbbra is szoros kapcsolatban maradunk genfi kollégáinkkal, akik tegnap éles nyilatkozatot adtak ki tegnap az Emberi Jogi Tanács nevében.
We also remain in close contact with our colleagues in Geneva where an incisive statement was made yesterday in the Human Rights Council.
éles (też: metsző, gúnyos, maró, csípős)
volume_up
mordant {przym.}
éles (też: metsző, csípő, szorító)
volume_up
nipping {przym.}
éles (też: élénk, fürge, mozgékony, erős)
volume_up
nippy {przym.}
éles (też: merész, bátor)
volume_up
plucky {przym.}
- kiáltott fel Visbhume éles, fülsértő hangon.
cried Visbhume in poignant contralto tones.
Pörgés közben éles, szívet tépő hangon kiáltoztak, mintha mindazt, amit valaha kívántak, megtalálták volna az időnek ebben az egyetlen pillanatában.
As they whirled, they cried out, their voices sharp and poignant, as if all that they had ever wanted was to be found in this single moment in time.
éles (też: élénk, gyorsan, élő, eleven)
volume_up
quick {przym.}
Anthony éles hallásával észrevette, hogy a teraszon közeledik valaki.
Anthony's quick ears had caught the sound of footsteps outside in the hall.
Éles, kurta sikoly hasított a lármába, de szinte azon nyomban el is halt.
A scream rose above the clamor, high and quick, dying almost immediately into stillness.
A kérdés gyors és éles volt, egy tiszt kért magyarázatot.
That demand was quick and harsh, an officer desiring a report.
volume_up
reedy {przym.}
Hangja magas volt és éles, ám messze hangzó, tekintélyt parancsoló.
His voice was high and reedy but it had a carrying quality, a note of authority.
Neville kezdte a nyitó kántálást, felcsendülő éles hangjára a többi druida kórusának tompa mormogása felelt.
Neville led the opening chant, his reedy voice ringing out to be answered by the combined voices of the other druids.
A mélyedés falait borító hó is csillogott, csak halványabban, és ebben az árnyék nélküli ragyogásban vagy húsz alak táncolt egy pikula éles, szilaj hangjára.
Snow covering the slopes of the bowl sparkled more faintly, and in that shadowless gleaming a score of figures danced to the wild thin music of a reedy pipe.
volume_up
sarky {przym.}
éles (też: agyafúrt, éles eszű, okos, erős)
volume_up
sharp {przym.}
Ahogy a folyosón végighaladtak, éles kopogás hallatszott.
As they made their way along the corridor there was a sharp rapping on the wall.
Az autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett Saulban.
The sharp crack of gravel pelting the underside of the car made Saul apprehensive.
Elhallgatott, mintha várna valamire, éles szemével a felföldi tekintetét kereste.
He paused as if waiting for something, the sharp eyes riveted on the highlander's own.
éles (też: ravasz, agyafúrt, eszes, pajkos)
volume_up
shrewd {przym.}
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
He was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
Éles, elismerő pillantással nézett Marple kisasszonyra.
He looked at Miss Marple with eyes that were shrewd and appraising.
Az öreg, de azért éles fakókék szemek fölmérték Lombardot.
The faded blue eyes, shrewd in spite of their age, sized up Lombard.
volume_up
shrill {przym.}
A töltőberendezés éles visítása elnyomta a túltöltést jelző, figyelmeztető csipogást.
A high-pitched capacitor whine overwhelmed the shrill beeping of the overload warning.
Néhány pillanattal később Glyneth meghallotta Visbhume éles rikoltását.
A few moments later Glyneth heard Visbhume's shrill outcry: There stands the beast!
Az ősidőkből maradt vészjelző éles sivítása csak fokozta a pánikot.
The shrill clanging of ancient firebells added to the hysteria.
éles (też: ügyes, , élénk, agyafúrt)
volume_up
smart {przym.}
Ezért most, ebben az időszakban nemcsak éles elmékre, de melegszívűségre is szükségünk van.
So therefore at this time we need not only smart brains and ideas but also we need warm-heartedness.
Billy az inasa volt, éles eszű, huszonhárom éves srác, aki egy napon majd jó, sőt nagyon jó lesz a szakmában.
Billy was his apprentice, a smart twenty-three-year-old who would one day become good, even very good.
Egyszer csak azon veszem észre magamat, hogy olyasvalakivel kötök üzletet, akiben megbízhatok, de olyan átkozottul éles eszű vagyok, hogy mégsem bízom meg.
I'm going to find myself doing business with a man I can trust and I'm going to be just too damn smart to trust him.
éles (też: szúrós, maró, csípős, égető)
volume_up
stinging {przym.}
volume_up
trenchant {przym.}
Valójában az ezen éles hangvételű jelentésben feltárt tények arra utalnak, hogy itt nem pusztán hanyagságról és nemtörődömségről van szó.
Indeed, the facts disclosed in this trenchant report go beyond the realms of mere negligence and indolence.

2. "hallás"

éles (też: ügyes, ravasz, agyafúrt, átható)
volume_up
acute {przym.}
Tudta, hogy a bíró éles eszű, s logikusan gondolkodik.
He was conscious of the judge's acute logical brain.
Az elfek jobban láttak az éjszakában mint az emberek, Sorak látása is elég éles volt.
Elves had better night vision than humans, and Sorak's night vision, as a result, was quite acute.
Amikor a háta egyenes volt, a látása éles, a hallása jó.
Days when his back had been straight, his eyesight keen, his hearing acute.

3. "hang"

éles (też: meredek, magas)
A töltőberendezés éles visítása elnyomta a túltöltést jelző, figyelmeztető csipogást.
A high-pitched capacitor whine overwhelmed the shrill beeping of the overload warning.
Éles sikoltás hallatszott, aztán megdörrent Maserd mély, jellegzetes hangja.
There were high-pitched cries, and a lower voice, recognizably Maserd's.
Egy pillanatig tétovázott, aztán éles, dühös kiáltás szakadt ki torkából:
For a moment he paused and then cried out, high-pitched, enraged.

4. "ész"

5. Medycyna: "fájdalom"

éles (też: akut, heves, égető, heveny)
volume_up
acute {przym.}
Tudta, hogy a bíró éles eszű, s logikusan gondolkodik.
He was conscious of the judge's acute logical brain.
Az elfek jobban láttak az éjszakában mint az emberek, Sorak látása is elég éles volt.
Elves had better night vision than humans, and Sorak's night vision, as a result, was quite acute.
Amikor a háta egyenes volt, a látása éles, a hallása jó.
Days when his back had been straight, his eyesight keen, his hearing acute.

Przykłady użycia - "éles" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianKét órára állította az időzítést, és kiengedte a biztosítást a bomba éles lett.
He set the timer for two hours and thumbed the safety release, arming the thing.
HungarianAnnie pedig éles, dallamos kiáltással a rendőr hátába döfte a Riska keresztjét.
With a thin warbling cry, Annie plunged Bossie's cross, into the trooper's back.
HungarianSőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
HungarianEgy másik éles hangon Averyhez beszélt, aki valaki mással üvöltözött telefonon.
Another one spoke sharply to Avery, who was yelling on the phone to someone else.
HungarianAkármeddig el tudott volna csellengeni éles tekintetű és céltudatos lakóik között.
He could have lingered forever among their clear-eyed and purposeful inhabitants.
HungarianÉles bevetéseken, ha kint dolgozol az utcán, hamar megtanulod ezeket a dolgokat.
In the real world of working the street, you learned such things in a huffy.
Hungarian- jelentette ki Shimrod éles hangon.
Shimrod spoke harshly: The Lady Melancthe does not want the thing at any price.
HungarianSir Roger újra meglendítette a kardját, s az éles penge levágta a kék fejet.
At his third, the blue head sprang from its shoulders and bounced down the ramp.
HungarianMegállt a küszöbön, és kidugta a fejét az éles napfénybe, amitől a feje fájt.
He stood in the doorway, head poking out into the bright glare that hurt his eyes.
HungarianAz egyetlen gond az, hogy az első éles fegyverek körülbelül 200.000 éve tűntek fel.
The only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
HungarianLent pedig a sebes szél mint éles kés nyúzza rétegről rétegre a homok vékony bőrét.
And on the ground the wind was a knife continually shaving off thin layers of sand.
HungarianHercule Poirot tűnődve vizsgálgatta az ügyvéd sovány arcát, éles vonásait.
Hercule Poirot looked meditatively at the thin, clear-cut face of the barrister.
HungarianEl kell jönnie a békés egymás mellett élés idejének, mint ahogyan mi élünk Európában.
The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
HungarianAmikor Avery a kagylóba beszélt, a titkárnők éles hangon egymással váltottak szót.
When he spoke into the receiver the secretaries spoke sharply to each other.
HungarianA fasor végében magaslott az éles reflektorfényekkel kivert, grandiózus stadion.
The Bowl filled the sky at the end of the broad way, studded with lights.
HungarianA fény nem volt túl éles, mégis jól kiemelte alakját a félhomályos háttérből.
The contrast was mild, serving to draw him out from a comparative surrounding gloom.
HungarianAz éles lőszerek használatára nincs mentség; kategorikusan el kell ítélni azt.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
HungarianAz egyik kezében éles tőrét szorongatta, ami meg-megcsillant a tűz pislákoló fényében.
In one hand he held his burnished sheath knife, glinting in the low firelight.
HungarianTermészetesen meg tudjuk javítani mondta hirtelen éles hangon a lány, és elfordult.
Of course we can repair it, she said suddenly and sharply, and turned away.
HungarianHallottam az iskola felől a lövéseket, utána éles hangot, olyan volt, mint a tűzjelzőé.
I heard shooting from the school, then something that sounded like fire alarms.