SV

visa [visade|har visat] {czasownik}

volume_up
De måste främja demokratin, sanktionera friheten och visa på sammanhållning.
They must promote democracy, authorise freedoms and demonstrate cohesion.
Kroatien måste nu visa att man samarbetar fullständigt med Haagtribunalen.
Croatia must now demonstrate that it is fully cooperating with the ICTY.
Landet måste visa att de förmodade ekonomiska framstegen är effektiva.
The supposed economic achievements there still need to demonstrate their effectiveness.
Välj Bildskärmspresentation - Visa diabild när du vill visa diabilden igen.
Choose Presentation - Show/Hide Slide again when you want to have the slide shown again.
EU måste visa större mod, det måste visa lejonklon och inte sticka huvudet i sanden.
Europe must show greater courage, it must have the heart of a lion and not be a chicken.
Och ändå har du mage nog... att visa dig på våran smekmånad... och försöka ha sex...
And you still have the nerve... to show up on our honeymoon... and try to have sex...
Dessa uppskattningar kan med tiden till och med visa sig vara överdimensionerade.
In the course of time these figures may even prove to be overestimates.
Det tror jag kommer visa sig vara ett viktigt bidrag till förbättringen av miljön.
I believe this will prove to be a significant contribution to improving the environment.
Detta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Och det lättaste sättet att visa er detta, är nog att visa er denna graf.
And probably the easiest way to show you that, is to show you this graph.
Jag vill visa er vad som händer med denna data, vad vi kan visa med den.
I would like to show you what happens with the data, what we can show with this data.
Utan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.
Let us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Vi måste därför utforma tydliga ståndpunkter som bygger på våra egna gemensamma intressen och visa upp en enad front.
We must therefore develop clear positions based on our own common interests, and speak with one voice.
Detta visar att det är nödvändigt att vi i framtiden utvecklar en bredare gemensam lagstiftning.
This demonstrates that we need to develop a broader common body of law in future.
Jag hoppas att majoriteten i parlamentet kommer att visa att det är djurskyddet som väger tyngst i samband med transporterna.
It cannot be right that, under the EU system, we give direct transport subsidies to these long transports of livestock.
Ingen har lyckats visa att det skulle finnas ett direkt samband mellan fler patent och ekonomisk tillväxt.
No one has succeeded in proving that there is a direct link between patent expansion and economic growth.
Om ikonen är intryckt visar det att direktmarkören aktiverad.
When the icon appears pressed, the direct cursor is enabled.
Vi kommer att visa vägen och vår grundläggande inställning är helt klar.
We will indicate the way and have made our basic position quite clear.
Syftet med detta betänkande är att visa vilken riktning parlamentet vill att diskussionen skall ta.
The aim of this report is to indicate the direction which the Parliament wants the discussion to take.
Du måste visa vad Du önskar genom parenteser.
You must use brackets to indicate the desired result.
Jag anser att kommissionen måste visa särskilt stor omsorg om dessa tre anpassningar.
I think that the Commission must pay particular care and attention to these three changes.
Kanske vi på något sätt borde visa vår respekt för dessa människor.
I do not know if we should pay our respects to them.
Skulle de få en bonus för att visa empati?
And would you pay them a bonus for being empathic?
Kommissionen har lovat att visa en mall för bästa metoder på en webbplats.
The Commission has promised to present the best practice model on a website.
Vi måste samarbeta och visa upp en enad front mot våra partner i världen.
We must work together and present a united front to our partners in the world.
Visa sedan upp intyget för försäkringskassan i det land där du är utstationerad.
You must then present the DA1 to the equivalent authority in the country where you are posted.
Det är systematisk övervakning som kommer att visa detta.
It is systematic monitoring which will reveal this.
Ur detta måste det visa sig, om det över huvud taget är nödvändigt med ett så kallat förenklat förfarande.
That should reveal whether a so-called simplified procedure is needed at all.
I dag har parlamentet en unik chans att visa och ta fram våra allra bästa sidor.
Today, Parliament has a unique opportunity to bring out and reveal our most positive attributes.
visa
volume_up
to say [said|said] {czas.} (indicate)
Vi lade fram ett tiopunktsprogram för att visa hur detta kunde åstadkommas.
We came up with a ten-point programme to say how that could be done.
Detta säger jag, fru talman, bara för att visa hur komplicerad frågan är i rättsligt avseende.
Madam President, I simply say this to illustrate the legal complexity of the affair.
Och sen kan jag säga "ja, visa mig bara det som påverkar hjärtat."
And then I can say, "Well, just show me the stuff that affects heart health."
Använd formatet Standard om Du vill visa tal som heltal och bråktal som decimaltal.
Use the Standard format to display numbers as integers and fractions as decimals.
Använd Vetenskap för att visa tal vars sifferantal överstiger cellbredden.
Use Scientific to display numbers which exceed the width of the cell.
Med det här kommandot kan du åter visa tabeller som har dolts med kommandot Dölj.
Use this command to display sheets that were previously hidden with the Hide command.
Det är viktigt att kommissionen visar hur detta skall göras.
We argue against this in the resolution, because the time is not yet ripe.
Vi lyckades också att få igenom att de behöriga myndigheterna skall ge ett gensvar för att visa att man tagit hänsyn till de berördas intressen.
We have also managed to argue that the relevant authorities should make some response to show that the concerns of the concerned have been heard.
Detta får inte vara sant, det är inte sant, och det verkar som om även inläggen i detta parlament visar att det inte är sant.
This cannot possibly be true, it is not true and I would argue that even the Members'speeches illustrate that it is not true.
Detta visar tydligt de nya prioriteringar som kommissionen och medlemsstaterna måste göra för att förbättra den finansiella förvaltningen.
Although the Court attests the reliability of the commitment appropriations and of the administrative expenditure, it does not do this in respect of the other items of expenditure.
Kommissionsledamoten har strävat efter att visa att kommissionen gjort noggranna undersökningar.
It is one of the regions set to suffer most if this body blow to rural society is actually delivered.
Jag tänker visa upp hela den här sjuka soppan.
I'm gonna blow this whole sick mess wide open.
Jag anser att detta är en mycket viktig debatt som visar att parlamentet måste driva på för att se till att det skapas ett separat instrument för att finansiera Natura 2000.
In Hungary there is a saying that if someone burns their mouth once with hot water, then later they will blow on cold water too.
EN

visa {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Hence, a number of measures to make it easier to obtain certain categories of visa.
Därav ett antal åtgärder för att göra det lättare för vissa kategorier att få visum.
Cost of obtaining a visa for Belarusian and Ukrainian citizens (debate)
Vitryska och ukrainska medborgares erhållande av visum (debatt)
Any American citizen can come to anywhere in Europe without a visa.
Vilken amerikansk medborgare som helst kan resa vart som helst i Europa utan visum.
2. Prawo
On the question of visa facilitation, we know that this is something that has been requested.
När det gäller förenklad visering vet vi att detta är något som har efterfrågats.
We just heard that Mr Wiersma was denied a visa to visit the opposition in Belgrade.
Vi hörde nyss att Wiersma förvägrades visering för att kunna åka och besöka oppositionen i Belgrad.
Will the agreement on visa facilitation set new trends in policy on EU-Russia relations?
Kommer avtalet om underlättad visering att förändra politiken för relationerna mellan EU och Ryssland?

Synonimy (szwedzki) dla "visa":

visa

Przykłady użycia - "visa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishLåt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishSouth Stream kan faktiskt visa sig bli fyra miljarder dollar dyrare än Nabucco.
Indeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
SwedishDet är viktigt att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att visa solidaritet.
It is important for the Commission to urge the Member States to show solidarity.
SwedishJag tror att vi bör visa resultatet från den irländska folkomröstningen respekt.
I believe we must show respect for the decision taken in the Irish referendum.
SwedishDu får mer information om säkerhet om du väljer Dokumentinformation på menyn Visa.
For more information on security choose Document Information from the View menu.
SwedishJag önskar oss alla lycka till, och låt oss visa tvångsprostitutionen rött kort!
I wish us all much success, and: Let us show forced prostitution the red card!
SwedishJag anser att vi måste visa att demokrati innebär en konsoliderad och öppen stat.
I believe we need to show that democracy means a consolidated, transparent State.
SwedishNu är det upp till oss i Europaparlamentet att visa att vi stöder dessa kvinnor.
It is now up to us in the European Parliament to show that we support these women.
SwedishDet här året är rätt tid för att visa exakt vad parlamentet kan och inte kan göra.
This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
SwedishJag vill uppmuntra er att visa uthållighet när det gäller de återstående frågorna.
I would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
SwedishJag hoppas dock att EU kommer att visa större initiativkraft i detta avseende.
However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
SwedishDetta kommer också att visa allmänheten att EU kan agera även i svåra situationer.
This will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
SwedishDärför uppmanar jag både er och kommissionen att visa intresse för hans fall.
Which is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
SwedishPå den här menyn kan du bland annat visa och dölja symbollister och statuslisten.
This menu contains commands for showing or hiding the toolbars and status bar.
SwedishDu kan även sätta på och stänga av bakgrunden med menykommandot Visa - Markeringar.
You can also turn the highlighting on and off by choosing View - Field Shadings.
SwedishInnan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
SwedishDet är under inga omständigheter fråga om att visa förakt för folkomröstningarna.
Under no circumstances is it a question of flouting the outcomes of the referenda.
SwedishMen -- Jag ville komma hit och visa er att vi kan göra det om vi är mer ansvariga.
But, I wanted to get up and show you that we can do it if we're more responsible.
SwedishDet kommer då att visa sig att gemenskapsmetoden är den enda framkomliga vägen.
It will then transpire that the Community method is the only viable route to take.
SwedishJag röstade mot den därför att EU i åtstramningstider bör visa återhållsamhet.
I voted against it because, in a time of austerity, the EU should show restraint.