"verkställande" - angielskie tłumaczenie

SV

"verkställande" po angielsku

SV verkställande
volume_up
{nijaki}

De lovvärda målen i Laekenförklaringen genomfördes inte i praktiken, och nu drabbas Lissabonstrategin av samma avsaknad av föresatser och verkställande.
The laudable aims in the Laeken Declaration were not then put into practice, and now the Lisbon Agenda faces the same lack of purpose and achievement.
verkställande (też: skicklighet, teknik, utförande, fullgörande)
volume_up
execution {rzecz.}
Jag tror också att investerarna kommer att få ett välkommet skydd av regeln om bästa verkställande.
I also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Den allmänna uppfattningen är att de framför allt hjälper kommissionen i sitt arbete att vara verkställande organ.
The common opinion is that it essentially helps the work of the Commission in the execution.
Rena verkställande tjänster och direkterbjudna produkter kommer att fortsätta att tillåtas under direktivet.
Execution-only services and direct-offer products will be permitted to continue under this directive.
Jag vill inte ha någon ytterligare del i ett sådant verkställande.
I want no further part in such a performance.
Hur förklarar vi ett år efter det att vi gått med i EU klyftan mellan löfte och verkställande för våra medborgare?
One year after joining the EU, how do we explain to our citizens the gap between promise and performance?

Przykłady użycia - "verkställande" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag vet att denna kommission sedan någon tid bara är en verkställande kommission.
I know that this Commission has only been an acting Commission for some time.
SwedishI det sammanhanget måste politiskt styre och politiskt verkställande särskiljas.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
SwedishHur skall man reparera ett rättsfel, när detta lett till verkställande av dödsstraff?
How can judicial errors be rectified once the death penalty has been carried out?
SwedishTurkiets lagstiftning möjliggör fortfarande dödsstraffet och dess verkställande.
Under Turkish legislation, it is still possible to pass and implement the death sentence.
SwedishMålet kan knappast vara att vi ska sträva efter ett slags privat verkställande.
Surely the aim cannot be to move towards a sort of private enforcement.
SwedishFör det andra krävs en uttrycklig kontroll av mänskliga rättigheter i den verkställande staten.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
SwedishÄven styrelse och verkställande direktör måste ges ett större personligt ansvar.
The board of directors and managing director must also be given greater personal responsibility.
SwedishDetta sker redan på utbetalningsorganens och de andra verkställande myndigheternas nivå.
This is already done at the level of paying agencies and other implementing authorities.
SwedishÄr det frågan om ett bristfälligt verkställande från kommissionens sida?
Can it be put down to poor administration on the part of the Commission?
SwedishDetta leder oss till den centrala frågan om verkställande och övervakning.
This brings us to the central question of enforcement and monitoring.
SwedishJag är hängiven uppgiften att fortsätta att stärka aktiviteterna för kontroll och verkställande.
I am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.
Swedishär frågan om genomförande och verkställande.
Foremost among this move 'back to basics' is the matter of implementation and enforcement.
SwedishÅtagandebemyndigandena måste anpassas till kommissionens verkställande kapacitet.
The commitment appropriations must be matched to the Commission's capacity for implementing them.
Swedishär frågan om genomförande och verkställande.
Foremost among this move 'back to basics ' is the matter of implementation and enforcement.
SwedishSaknas detta ger det den verkställande medlemsstaten en anledning att inte verkställa sanktionen.
The lack of this is a reason for the Executing State not to implement the sanction.
SwedishNi har all rätt att göra det, men vi är skyldiga att kontrollera vad det verkställande organet gör.
It is a good thing, because without it, we cannot treat one another as equals.
SwedishVi välkomnar Sydkoreas beslut att behålla moratoriet mot verkställande av avrättningar.
We welcome Korea's determination to maintain the moratorium on the implementation of executions.
SwedishOch Robin Li, verkställande direktör för Baidu, Kinas mest använda sökmotor, var en av mottagarna.
And Robin Li, CEO of Baidu, China's dominant search engine, was one of the recipients.
SwedishJag vill pressentera Roger Wixon, verkställande direktör för FBl.
Angels, I'd like to introduce Roger Wixon, senior director of the FBl.
SwedishVåra verkställande organ i Bryssel och i medlemsstaterna höll fast vid status quo alltför länge.
Our executives in Brussels and in the Member States held on to the status quo for too long.