"uttömma" - angielskie tłumaczenie

SV

"uttömma" po angielsku

SV uttömma
volume_up
{czasownik}

Jag beklagar att majoriteten av grupperna inte ville uttömma de möjligheter vi har att utöva påtryckningar.
I regret that the majority of the groups did not wish to exhaust the means that we have to apply pressure.
Först och främst att vi skall uttömma, att vi skall göra alla tänkbara ansträngningar för att uttömma möjligheterna att lösa Irakkrisen på diplomatisk väg.
First of all we have to exhaust and make every effort to exhaust diplomatic channels to resolve the Iraqi crisis.
Jag är övertygad om att rådet, när det gäller Venezuela, uttömmer eller kommer att uttömma alla de möjligheter som finns längs denna linje.
I think that the Council is exhausting and will continue to exhaust whatever powers it has in this direction with respect to Venezuela.
uttömma (też: förbruka, använda, visa, utnyttja)
volume_up
to use {czas.}
Vi kan och måste säkert också uttömma alla resurser på politisk nivå för att tvinga fram en demokratisering i Turkiet.
We can and must certainly use every political means of persuading Turkey to become more democratic.
Därför bör vi så långt det är möjligt uttömma den behörighet som står oss till förfogande i processen om medbeslutanderätten.
We should therefore also make the fullest possible use of the powers granted to us in the codecision process.
De spelrum som ju nu, räknat på medlemsstaternas 1,27 procent av bruttonationalprodukten, omfattar 9 - 10 miljarder, skall vi ju inte uttömma.
We certainly do not want to use up the margins which, in terms of the 1.27% of the gross national product of the Member States, now comprise EUR 9-10 billion.
uttömma (też: sila, uttrötta, torka, filtrera)

Synonimy (szwedzki) dla "uttömma":

uttömma

Przykłady użycia - "uttömma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMan måste uttömma de medel som en diplomatisk lösning erbjuder.
There has to be an exhaustive search for a diplomatic solution.
SwedishDe som är berörda och de som bor i regionen är hjärtligt välkomna att uttömma lagen.
Those who are affected, who live in the region, are more than welcome to avail themselves of their legal rights.
SwedishDet har blivit ett viktigt ekonomiskt område för kustregionerna med ytterligare potential som det gäller att uttömma.
It has become an important industry in coastal regions, offering further potential, which must be fully exploited.
SwedishDärför är det nödvändigt att stödja en ekonomisk utvecklingsprocess i Europa som kan uttömma all potential.
That is why it is necessary to support the economic development process in Europe, so as to tap all the available potential.
SwedishVi bör försöka att uttömma alla möjligheter inom Europeiska unionen.
But I do believe that the Commission communication is a start, and we should try to take full advantage of all possibilities within the European Union.
SwedishAtt kunna uttömma dessa lager och ge möjlighet att använda dem var en mycket viktig fråga som också beaktades i detta betänkande.
The possibility of utilising and exhausting stocks was a very important issue, as has been remarked upon in this report.
SwedishAtt diskutera den legala invandringen innebär inte att man har uttömt ämnet, precis som man inte kan uttömma det genom att tala om integration.
There can never be enough discussion of the subject of legal immigration, just as there can never be enough discussion on the integration of immigrants.
SwedishDetta är definitivt inga lätta frågor som vi kan uttömma under en begränsad tid, men jag håller med om att vi måste ta upp dem på ett öppet och tolerant sätt.
These are definitely not easy questions that can be addressed in a limited amount of time, but I agree that we need to address them in an open and tolerant way.
SwedishDen internationella gemenskapen har låtit Milosevic hållas alltför länge, utan att uttömma alla möjligheter till sanktioner som exempelvis ett oljeembargo.
Mr President, for too long the international community has allowed Milosevic to do as he pleases, without trying all possible sanctions such as an oil embargo.
SwedishAv de tal jag har hört drar jag slutsatsen att detta ämne inte går att uttömma på den korta tid som avsatts för kvällens debatt.
   Mr President, ladies and gentlemen, from the speeches I have heard I deduce that this subject cannot be exhausted in the short interval of time set aside for this evening’s debate.
SwedishEndast visst grundvatten är förnybart, och det kan ta väldigt lång tid för vatten att tränga igenom jordlagren för att förnya den underjordiska källa som vi så snabbt kan uttömma.
Only some groundwater is renewable and it can take water a very long time to percolate through the layers of the Earth's crust to renew the underground source which we can so quickly deplete.
SwedishAv den anledningen fortsätter vi våra hårda ansträngningar, för att uttömma alla möjligheter för att kunna lägga fram ett förslag som skall kunna godkännas vid nästa rådsmöte för energiministrarna.
For this reason, we are proceeding apace with our efforts to devote all the time we have available to putting forward a proposal which could be accepted by the next Council of Energy Ministers.