"utgöra" - angielskie tłumaczenie

SV

"utgöra" po angielsku

SV utgöra
volume_up
[utgjorde|har utgjort] {czasownik}

Detta skall utgöra ett effektivt genomförande av konceptet för ett fredslaboratorium.
This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory.
Afrika med sina tragedier kommer att utgöra krisen för de kommande decennierna.
Africa, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
Detta avtal kommer att utgöra en politisk milstolpe i vår relation med Serbien.
That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Det sociala handlingsprogrammet bör utgöra hjärtat i Europas socialpolitiska dagordning.
The social action programme should form the heart of Europe's social policy agenda.
Sektorsavtal skulle kunna utgöra ett grundläggande element i denna process.
Sectoral agreements may form a fundamental element in this process.
Miljöbeaktanden bör utgöra en mycket viktig del av totalstrategin.
Environmental consideration should form a key part of the overall strategy.
utgöra (też: tjäna, , vara, tillverka)
Resultatet visar tydligt hur en välutbildad kabinpersonal kan utgöra skillnaden.
The results show clearly that trained cabin crew make the difference.
Ledamotens betänkande kommer att utgöra ett betydande bidrag i detta sammanhang.
The honourable Member's report will make a significant contribution to that.
Ledamotens betänkande kommer att utgöra ett betydande bidrag i detta sammanhang.
The honourable Member's report will make a significant contribution to that .
Den måste leda till slutsatser, vilka bör utgöra den andra fasen.
This debate must have conclusions, which will make up the second phase.
Diplomater från medlemsstaterna ska endast utgöra en tredjedel av hela kåren.
Diplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps.
År 2050 förväntas de inte utgöra mer än högst 5 procent.
In 2050 it is not expected to make up more than 5%.
Det kommer att utgöra en utmaning för mänskligheten i generationer framöver.
It will pose a challenge to humanity for generations to come.
Å andra sidan skulle de två ändringsförslag som hänvisar till varaktigheten utgöra ett problem.
On the other hand, the two Amendments relating to duration could pose some difficulties.
En sådan stat skulle utgöra ett oöverstigligt säkerhetsproblem.
Such a state would pose an insurmountable security problem.
Förutom detta får personen i fråga inte utgöra ett hot för den allmänna ordningen.
Furthermore, the person in question must not represent a threat to public order.
Detta kommer att utgöra ett betydelsefullt steg mot en förbättring av den ekonomiska förvaltningen.
This will represent a major step towards the improvement in financial management.
Utan garantier kan anslutningen utgöra en risk för den allmänna säkerheten.
Unless guarantees are provided, accession could represent a risk to our collective safety.
Detta skulle kunna utgöra ett rättfärdigande av den nya ryska regeringen som innehåller element från ett tydligen obearbetat förflutet.
That would be a good excuse for the new Russian Government which comprises elements of a past with which it has manifestly not yet come to terms.

Synonimy (szwedzki) dla "utgöra":

utgöra

Przykłady użycia - "utgöra" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMen det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
SwedishVi anser att kommissionens ståndpunkt kan utgöra denna ekonomiska kritiska massa.
We believe that the Commission’s views could signify this financial critical mass.
SwedishNätverket anses utgöra en tungt vägande faktor inom den globala penningtvätten.
The network is considered to be a dominant factor in global money laundering.
SwedishGlobalisering och informations- och kommunikationsteknik bedöms utgöra risker.
Globalisation and information and communication technologies are assessed as risks.
SwedishFrågan om jämställdhet mellan könen bör utgöra en central del i den nya strategin.
The issue of gender equality should be a central element in the new strategy.
SwedishJag anser det inte nödvändigt att veteranbilar skall utgöra en del av direktivet.
I do not think it is necessary for classic cars to be part of the directive.
SwedishDen tyska etikkommissionens arbete bör utgöra ett lysande exempel för Europa.
The work of the German Ethics Commission should be a shining model for Europe.
SwedishArbetsmarknadens parter bör utgöra ett partnerskap för framtiden.
Mr President, the social partnership should be a forward-looking partnership.
SwedishDet är Europas plikt att utgöra en förebild och att vara oklanderlig i frågan.
Europe has a duty to set an example and to be irreproachable in this matter.
SwedishDetta slags beteende kan inte utgöra grunden för unionen eller vår integration.
This kind of behaviour cannot be the basis of Community or our integration.
SwedishDen åldrande befolkningen kan utgöra en idealisk möjlighet på jämställdhetsområdet.
The ageing population could provide an ideal opportunity for gender equality.
SwedishFör mig verkar detta utgöra en grundläggande garanti för dricksvattnets kvalitet.
This, to me, represents a basic guarantee of the quality of drinking water.
SwedishDet skulle utgöra grunden för både vår politiska säkerhet och ekonomiska stabilitet.
It would be the basis for both our political security and economic stability.
SwedishHandel kan utgöra grunden för varaktig och rättvis utveckling.
Ladies and gentlemen, trade can be the basis for lasting and fair development.
SwedishHär väljer du den cell som ska utgöra resultattabellens övre vänstra hörn.
Select here the cell that will be used as the starting point of the data table.
SwedishHär definierar du hur många tecken i det första ordet i stycket som ska utgöra anfang.
Specify how many characters of the first word you want to convert into drop caps.
SwedishSå som här har sagts kan inte blod eller blodkomponenter utgöra en handelsvara.
As has been said here, blood or its components cannot be commercial goods.
SwedishDet vore storartat om den handledningen även skulle utgöra en del av direktivet.
It would be a great result if this guide were also part of the directive.
SwedishNågra grundläggande mål, anser jag, måste utgöra utgångspunkt för diskussionen.
Certain basic aims, I think, need to be taken as the starting point of the discussion.
SwedishDen tidigare nämnda arbetsgruppen skulle utgöra en lämplig ram för detta.
The aforementioned Working Party would provide an appropriate framework for this.